Raspored nastavnih sati

 

RASPORED SATI TEORETSKE NASTAVE  (šk.god. 2017./2018.) - vrijedi od 25. rujna 2017.

 

PONEDJELJAK

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

1.

14.00 – 14.45

Latinski jezik

51

Matematika

52

Biologija

53

Engleski jezik

30

TZK

Engleski jezik

49

Kemija

55

Hrvatski jezik

26

2.

14.50 – 15.35

Kemija

55

Biologija

53

TZK

Fizika

30

Latinski jezik

51

Matematika

52

Engleski jezik

49

Hrvatski jezik

26

3.

15.40 – 16.25

Hrvatski jezik

26

Latinski jezik

51

Kemija

55

Matematika

52

Strani jezik-izborni

49, LIK

Fizika

30

Biologija

53

TZK

4.

16.40– 17.25

Matematika

LIK

Hrvatski jezik

26

Matematika

52

Kemija

55

Strani jezik-izborni

49, 53

Informatika – grupa

48

TZK

Vjeronauk

51

5.

17.30 – 18.15

Strani jezik-redovni

49, 53

Hrvatski jezik

26

Fizika

30

SRZ

55

Matematika

52

Informatika – grupa

48

Latinski jezik

51

Matematika

LIK

6.

18.20 – 19.05

Strani jezik-redovni

49, 53

Vjeronauk

26

Latinski jezik

LIK

Informatika – grupa

52

Kemija

55

Informatika – grupa

48

Povijest

51

Fizika

30

7.

19.10 – 19.55

Etika

26

Kemija

55

 

Informatika – grupa

52

Strani jezik-redovni

49, 53

Informatika – grupa

48

 

Povijest

51

 

 

UTORAK

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

1.

14.00 – 14.45

Geografija

49

Hrvatski jezik

26

Hrvatski jezik

55

Povijest

51

TZK

 

Hrvatski jezik

30

Matematika

52

Biologija

53

2.

14.50 – 15.35

Povijest

51

Hrvatski jezik

26

Hrvatski jezik

55

TZK

 

Hrvatski jezik

30

Njemački jezik-izborni 53

Matematika

52

Geografija

49

3.

15.40 – 16.25

TZK

 

Fizika

30

Povijest

49

Biologija

53

Geografija

51

Njemački jezik-izborni 52

Hrvatski jezik

26

Kemija

55

4.

16.40– 17.25

Kemija

55

Povijest

51

Informatika – grupa

48

Hrvatski jezik

52

Biologija

53

TZK

 

Fizika

30

Hrvatski jezik

26

5.

17.30 – 18.15

Fizika

30

Geografija

53

Informatika – grupa

48

Hrvatski jezik

52

Povijest

51

Engleski jezik

49

Kemija

55

Hrvatski jezik

26

6.

18.20 – 19.05

Hrvatski jezik

26

Njemački jezik-izborni

52

 

Geografija

53

Fizika

30

Kemija

55

Informatika – grupa

48

Engleski jezik

49

7.

19.10 – 19.55

Hrvatski jezik

26

Njemački jezik-izborni 52

 

 

Kemija

55

Geografija

51

Informatika – grupa

48

Njemački jezik-izborni 49

 

 

 

SRIJEDA

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

0-

13.15 – 13.55

 

 

SRZ

30

 

 

 

 

 

1.

14.00 – 14.45

Matematika

52

TZK

 

Hrvatski jezik

53

Fizika

30

Matematika

55

Povijest

51

Hrvatski jezik

26

Latinski jezik

49

2.

14.50 – 15.35

Matematika

52

Povijest

51

TZK

 

Hrvatski jezik

53

Hrvatski jezik

26

Matematika

55

Latinski jezik

49

Fizika

30

3.

15.40 – 16.25

TZK

 

Biologija

53

Matematika

55

Geografija

51

Fizika

30

Hrvatski jezik

26

Povijest

49

Matematika

52

4.

16.40– 17.25

Biologija

53

Hrvatski jezik

26

Povijest

55

Latinski jezik

30

Informatika – grupa

48

Geografija

51

TZK

 

Matematika

52

5.

17.30 – 18.15

Hrvatski jezik

26

Engleski jezik

49

Latinski jezik

30

Matematika

52

Informatika – grupa

48

Biologija

53

Geografija

51

Povijest

55

6.

18.20 – 19.05

Hrvatski jezik

26

Geografija

51

Engleski jezik

49

Matematika

52

Informatika – grupa

48

Latinski jezik

30

Vjeronauk

55

Biologija

53

7.

19.10 – 19.55

 

SRZ

55

Geografija

51

Engleski jezik

49

Informatika – grupa

48

Etika

30

Biologija

53

Hrvatski jezik

26

 

 

 

ČETVRTAK

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

0.

13.15 – 13.55

Vjeronauk – grupa

(dio učenika)

 

Vjeronauk – grupa

(dio učenika)

 

Vjeronauk – grupa

(dio učenika)

 

Vjeronauk – grupa

(dio učenika)

 

Vjeronauk – grupa

(dio učenika)

 

Vjeronauk – grupa

(dio učenika)

 

 

Vjeronauk – grupa

(dio učenika)

 

1.

14.00 – 14.45

Strani jezik-izborni

LIK, 53

Informatika – grupa

48

Fizika

30

Kemija

55

Etika

52

Hrvatski jezik

26

Geografija

51

Njemački jezik-izborni

49

2.

14.50 – 15.35

Strani jezik-izborni

LIK, 53

Informatika – grupa

48

Geografija

51

Vjeronauk

52

Hrvatski jezik

26

Fizika

30

Engleski jezik

49

Kemija

55

3.

15.40 – 16.25

SRZ

52

Fizika

30

Engleski jezik

55

Hrvatski jezik

26

Geografija

51

Engleski jezik

49

Hrvatski jezik

53

TZK

4.

16.40– 17.25

Strani jezik-redovni

52, LIK

TZK

Kemija

55

Hrvatski jezik

26

Povijest

51

Biologija

53

Fizika

30

Informatika – grupa

48

5.

17.30 – 18.15

Fizika

30

Kemija

55

Biologija

53

Povijest

51

Strani jezik-redovni

52, LIK

TZK

Njemački jezik-izborni

49

Informatika – grupa

48

6.

18.20 – 19.05

Povijest

51

Biologija

53

Hrvatski jezik

26

TZK

Strani jezik-redovni

52, LIK

Kemija

55

Njemački jezik-izborni

49

Informatika – grupa

48

7.

19.10 – 19.55

Biologija

53

 

Hrvatski jezik

26

 

SRZ

52

Povijest

51

SRZ

49

Informatika – grupa

48

 

 

 

PETAK

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

 

11.35 – 12.20

Informatika – grupa

48

 

 

 

 

 

 

 

 

12.25 – 13.10

Informatika – grupa

48

 

 

 

 

 

 

 

0.

13.15 – 13.55

Vjeronauk

30

Latinski jezik

55

Engleski jezik

51

Biologija

53

Matematika

52

Hrvatski jezik

26

Informatika – grupa

48

 

1.

14.00 – 14.45

Latinski jezik

55

Engleski jezik

49

Matematika

52

Biologija

53

Vjeronauk

30

Hrvatski jezik

26

Informatika – grupa

48

Engleski jezik

51

2.

14.50 – 15.35

Biologija

53

Engleski jezik

49

Njemački jezik-izborni

30

Latinski jezik

55

Hrvatski jezik

26

Matematika

52

Matematika

LIK

Engleski jezik

51

3.

15.40 – 16.25

Geografija

51

Matematika

52

Njemački jezik-izborni 30

Engleski jezik

49

Hrvatski jezik

26

Vjeronauk

LIK

Engleski jezik

53

Latinski jezik

55

4.

16.40– 17.25

 

Matematika

52

Vjeronauk

30

Njemački jezik-izborni 49

Biologija

53

Latinski jezik

LIK

Hrvatski jezik

26

Geografija

51

5.

17.30 – 18.15

 

Etika

30

Biologija

53

Njemački jezik-izborni 49

Latinski jezik

55

SRZ

52

Hrvatski jezik

26

SRZ

51

 

 

RASPORED SATI TEORETSKE NASTAVE  (šk.god. 2017./2018.) - vrijedi od 25. rujna 2017. (Vinogradska)

 

PONEDJELJAK

4.A

4.B

4.C

4.D

5.A

5.B

5.C

5.D

1.

11.30 – 12.15

Hitni medicinski postupci

Kronične rane

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta

SRZ

Zdravstvena njega majke

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika

Metodika zdravstvenog odgoja

2.

12.20 – 13.05

Načela administracije

Farmakologija

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Zdravstvena njega – specijalna

Zdravstvena njega majke

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna

SRZ

Zdravstvena njega u kući

3.

13.10 – 13.55

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

Farmakologija

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Zdravstvena njega – specijalna

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna

Zdravstvena njega u kući

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna

Zdravstvena njega starijih osoba

4.

14.10 – 14.55

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

Kronične rane

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Zdravstvena njega starijih osoba

Zdravstvena njega starijih osoba

Zdravstvena njega u kući

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna

5.

15.00 – 15.45

Farmakologija

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

SRZ

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Zdravstvena njega u kući

SRZ

Zdravstvena njega starijih osoba

SRZ

6.

15.50 – 16.35

Hrvatski jezik - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

7.

16.40 – 17.25

Hrvatski jezik - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

 

 

 

UTORAK

3.A

3.B

3.C

3.D

5.A

5.B

5.C

5.D

1.

11.30 – 12.15

Opća načela zdravlja i njege

Anatomija i fiziologija

Etika u sestrinstvu

Načela poučavanja

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika

Dijetetika

Zdravstvena njega majke

Dijetetika

2.

12.20 – 13.05

Biokemija

Opća načela zdravlja i njege

Načela poučavanja

Anatomija i fiziologija

Metodika zdravstvenog odgoja

Dijetetika

Metodika zdravstvenog odgoja

Dijetetika

3.

13.10 – 13.55

Biokemija

Načela poučavanja

Profesionalna komunikacija u sestrinstvu

Anatomija i fiziologija

Dijetetika

Metodika zdravstvenog odgoja

Dijetetika

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika

4.

14.10 – 14.55

Načela poučavanja

Biokemija

Anatomija i fiziologija

Profesionalna komunikacija u sestrinstvu

Dijetetika

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika

Dijetetika

Zdravstvena njega majke

5.

15.00 – 15.45

Matematika – fakultativna

Biokemija

Anatomija i fiziologija

Opća načela zdravlja i njege

Matematika – fakultativna

Matematika – fakultativna

Matematika – fakultativna

Matematika – fakultativna

6.

15.50 – 16.35

Matematika – fakultativna

Osnove fizikalne i radne terapije

Opća načela zdravlja i njege

 

Matematika – fakultativna

Matematika – fakultativna

Matematika – fakultativna

Matematika – fakultativna

7.

16.40 – 17.25

 

 

Matematika – fakultativna

Matematika – fakultativna

Engleski jezik – dodatna

Engleski jezik – dodatna

Engleski jezik – dodatna

Engleski jezik – dodatna

8.

17.30 – 18.15

 

 

Matematika – fakultativna

Matematika – fakultativna

Engleski jezik – dodatna

Engleski jezik – dodatna

Engleski jezik – dodatna

Engleski jezik – dodatna

 

 

 

SRIJEDA

3.A

3.B

3.C

3.D

4.A

4.B

4.C

4.D

1.

11.30 – 12.15

Profesionalna komunikacija u sestrinstvu

Psihologija

(Merlin)

Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta

Biokemija

Zdravstvena njega kirurških bolesnika - opća

 

Higijena – preventivna medicina

Higijena – preventivna medicina

2.

12.20 – 13.05

Anatomija i fiziologija

Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta

Biokemija

Hrvatski znakovni jezik

Zdravstvena njega kirurških bolesnika - opća

Higijena – preventivna medicina

Higijena – preventivna medicina

Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja

3.

13.10 – 13.55

Načela poučavanja

Etika u sestrinstvu

(Protić)

Hrvatski znakovni jezik

Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta

Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Higijena – preventivna medicina

Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja

Farmakologija

4.

14.10 – 14.55

Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta

Načela poučavanja

Psihologija

Etika u sestrinstvu

Higijena – preventivna medicina

Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja

Radiologija

Farmakologija

5.

15.00 – 15.45

Psihologija

Anatomija i fiziologija

Etika u sestrinstvu

Načela poučavanja

Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja

Radiologija

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

Hitni medicinski postupci

6.

15.50 – 16.35

 

Anatomija i fiziologija

Načela poučavanja

Psihologija

Radiologija

Patologija

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

SRZ

7.

16.40 – 17.25

Engleski jezik – fakultativna

Engleski jezik – fakultativna

Engleski jezik – fakultativna

Engleski jezik – fakultativna

 

Patologija

 

Radiologija

8.

17.30 – 18.15

Engleski jezik – fakultativna

Engleski jezik – fakultativna

Engleski jezik – fakultativna

Engleski jezik – fakultativna

 

 

 

 

 

 

 

ČETVRTAK

3.A

3.B

3.C

3.D

4.A

4.B

4.C

4.D

1.

11.30 – 12.15

Etika u sestrinstvu

Zdravstvena njega – opća

Zdravstvena njega – opća

Anatomija i fiziologija

Higijena – preventivna medicina

Zdravstvena njega – specijalna

Zdravstvena njega – specijalna

Higijena – preventivna medicina

2.

12.20 – 13.05

Etika u sestrinstvu

Zdravstvena njega – opća

Zdravstvena njega – opća

Anatomija i fiziologija

Higijena – preventivna medicina

Zdravstvena njega – specijalna

Zdravstvena njega – specijalna

Higijena – preventivna medicina

3.

13.10 – 13.55

Psihologija

SRZ

Anatomija i fiziologija

Etika u sestrinstvu

Zdravstvena njega – specijalna

Higijena – preventivna medicina

Hitni medicinski postupci

Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

4.

14.10 – 14.55

Hrvatski znakovni jezik

Etika u sestrinstvu

Anatomija i fiziologija

Zdravstvena njega – opća

Zdravstvena njega – specijalna

Hitni medicinski postupci

Higijena – preventivna medicina

Načela administracije

5.

15.00 – 15.45

Anatomija i fiziologija

Matematika – fakultativna

Psihologija

Zdravstvena njega – opća

SRZ

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta

Načela administracije

Patologija

6.

15.50 – 16.35

Anatomija i fiziologija

Matematika – fakultativna

SRZ

SRZ

 

Načela administracije

 

Patologija

7.

16.40 – 17.25

Hrvatski jezik – fakultativna

 

 

Hrvatski jezik – fakultativna

Matematika – fakultativna

Matematika – fakultativna

Matematika – fakultativna

Matematika – fakultativna

8.

17.30 – 18.15

Hrvatski jezik – fakultativna

 

 

Hrvatski jezik – fakultativna

Matematika – fakultativna

Matematika – fakultativna

Matematika – fakultativna

Matematika – fakultativna

 

 

 

PETAK

3.A

3.B

3.C

3.D

4.A

4.B

4.C

4.D

0.

10.40 – 11.25

SRZ

 

 

 

 

 

 

 

1.

11.30 – 12.15

Zdravstvena njega – opća

Hrvatski jezik – fakultativna

Hrvatski jezik – fakultativna

Bakteriologija, virologija i parazitologija

 

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Biofizika

Sociologija

2.

12.20 – 13.05

Zdravstvena njega – opća

Hrvatski jezik – fakultativna

Hrvatski jezik – fakultativna

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Sociologija

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Farmakologija

Biofizika

3.

13.10 – 13.55

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Hrvatski znakovni jezik

Biokemija

Opća načela zdravlja i njege

Biofizika

Sociologija

Farmakologija

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

4.

14.10 – 14.55

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Psihologija

Opća načela zdravlja i njege

Biokemija

Farmakologija

Biofizika

Sociologija

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

5.

15.00 – 15.45

Opća načela zdravlja i njege

Anatomija i fiziologija

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Psihologija

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

SRZ

Patologija

 

6.

15.50 – 16.35

Anatomija i fiziologija

Opća načela zdravlja i njege

Bakteriologija, virologija i parazitologija

 

Patologija

 

Patologija

 

7.

16.40 – 17.25

 

Bakteriologija, virologija i parazitologija

 

 

Patologija

 

 

 

8.

17.30 – 18.15

 

Bakteriologija, virologija i parazitologija