Riječ Ravnateljice

Riječ ravnateljice

Škola za medicinske sestre Vinogradska više od pola stoljeća realizirao brazovne programe iz područja sestrinstva.                     Topografska povezanost s Kliničkom bolnicom „Sestre milosrdnice“ osigurava vrhunske preduvjete za realizciju strukovne nastave. Liječnici i medicinske sestre bolnice bili su, a i danas jesu aktivni sudionici u realizaciji nastavnog procesa. Klinički odjeli kao nastavne baze škole  osiguravaju optimalne preduvjete za poželjnu metodičko didaktiču  realizaciju strukovnog dijela obrazovnog kurikuluma. Sudjelovanje poslodavca u kreaciji obrazovnih kurikuluma, definiranju ishoda učenja, a posebno sustavno aktivno sudjelovanje u edukaciji, neizostavni je preduvjet za obrazovanje medicinskih sestra/tehničara 21.stoljeća.

Interakcija zdravstvenog tima i učenika u njihovim danima školovanja često rezultira i njihovim kasnijim zapošljavanjem na tim istim odjelima. Novi  obrazovni kurikulum : medicinska sestra opće njege /medicinski tehničar opće njege uveden 2010. godine, prva strukovna kvalifikacija u Republici Hrvatskoj, prvi je korak  prema usklađivanju s EU direktivama. Kontinuirana evaluacija novog kurikuluma, korekcije koje su već od 2010. do sada učinjene, te predstojeća usklađivanja sa zemljama EU dio su zajedničkog djelovanja. Ono što je već davno bilo prepoznato u zemalja EU bila je visoka razina usvojenosti stručnih kompetencija naših učenika koji su se nakon završene škole zapošljavali u tim zemljama i brzo napredovali do odgovornih radnih mjesta. Posebno smo ponosni što je niz naših bivših učenika na odgovornim radnim mjestima uz pacijenta, na rukovodećim radnim mjestima  u zdravstvu, na radnim mjestima školskih nastavnika i predavača na veleučilištima, sveučilištima, u ministarstvima, upravama, a mnogi su uspješni lideri u sestrinstvu i medicini. 

Danas, naša želja je obrazovanje generacija koje će ostati u svojoj zemlji, raditi, razvijati se i dalje obrazovati, napredovati  i doprinositi razvoju hrvatskog  sestrinstva i zdravstva.

Školu razvijamo kao odgojno obrazovnu instituciju koja je mjesto osobnog zadovoljstva te osobne i kolektivne izvrsnosti kako učenika tako i nastavnika. Naši prioritetni odgojno obrazovni ciljevi su poticanje rasta i razvoja individualnih sposobnosti, kreativnosti te razvoj individualnih osobnosti naših učenika. Pedagoški rad usmjeren je osobnom i stručnom uspjehu naših učenika. Od neuspjeha uspjehu, od individualnog do suradničkog učenja.

Sadašnji obrazovni kurikulum našim učenicima garantira dobro opće obrazovanje te visoku kvalitativnu razinu stručnih kompetencija. Programima fakultativne  nastave matematike,hrvatskog i stranog jezika tijekom treće, četvrte i pete godine nastojimo doprinijeti što boljem uspjehu učenika na državnim ispitima. Realizacijom programa neformalnog obrazovanja omogućavamo učenicima sticanje  socijalnih vještina potrebnih za osamostaljivanje i snalaženje na radnom mjestu i životu.

Prije dvadesetak godina započeli smo projekte razmjene mladih Europe, a zahvaljujući EU  programima mobilnosti, prijavljeni su projekti  mobilnosti učenika i nastavnika.Tako su i nastavnici i učenici imali prilliku učiti u drugim okružjima i imali priliku  upoznati se s različitim pristupima i novijim tehnologijama. U proteklih pet godina naši učenici mogli su svoju tro tjednu  strukovnu praksu odraditi u bolnicama zemalja EU. U Leipzigu u Njemačkoj i u Lisabonu, Portugal! Učenici su se vratili sa odličnim ocjenama i s  pozivima stranih poslodavaca. Realizacija strukovne prakse učenika u zemljama EU, osigurala je mogućnost međusobne razmjene iskustva sudionika projekta, usklađivanje razina izvrsnosti, a učenicima nova iskustva, samoprocjenu vlastitih kompetencija, te bolji i otvoreniji uvid u mogućnosti na polju daljnjeg obrazovanja i na tržištu rada u zemljama EU.

Nažalost  ove 2016. godine, prijavljeni projekti  mobilnosti učenika nisu odobreni od strane Agencije za mobilnost i programe EU.Projekt je odbijen i nakon petogodišnjeg rada i nas u Školi i mentora obrazovnih institucija zemalja Eu, konkretno Njemačke i Portugala, planirana međunarodna suradnja je prekinuta zbog nerazumjevanja ili zbog neprepoznavanja ozbiljnosti našeg projekta.No naša ustanova će nastaviti međunarodnu suradnju  s Agencijom za mobilnost i programe EU   ili bez nje. Kvalitetu svog pedagoškog rada nastojimo stalno unaprjeđivati, a potvrda svega navedenog su  podaci i dokumenti i reference nastavnika Škole. 

Za informaciju i orijentaciju korisnika naših usluga mislim da su bitni dolje navedeni podaci:

Sto posto maturanta uspješno položi Završni ispit. Svi motivirani uspješno polože  ispite Državne mature.

Na realizaciji 33 975 redovnih nastavnih sati godišnje radi 57 stalnih nastavnika Škole od kojih su:tri doktorice znanosti, dvije magistre znanosti, dvije nastavnice na doktorskim poslijediplomskim studijima, dvije nastavnice sa odslušanim poslijediplomskim studijima, šest nastavnika mentora, nekoliko nastavnika savjetnika.

Nastavnici naše škole su: mentori učenicima; mentori studentima; autori udžbenika; recenzenti  udžbenika; članovi povjerenstva za prosudbu udžbenika; predavači na veleučilištima; članovi Ispitnih povjerenstava;članovi radnih povjerenstava na državnoj razini;

Škola je: baza za polaganje stručnih ispita strukovnih  nastavnika zdravstvenih škola RH;

Nastavna baza za Katoličko bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, za Kineziološki i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Vrijednosti koje njegujemo su : profesionalnoststručnost,  etičnost.

Dokazi kvalitete rada u Školi su: Razvojni plan i  statistički pokazatelji postignuća, dokumenti - samovrjednovanje rada Škole.

Svake godine upisujemo učenike s najvišim bodovnim pragom, učenike koji su motivirani za odabrano zanimanje. Današnje „y „ generacije kako ih popularno zovemo, su prekrasni mladi ljudi  željni znanja, puni pitanja i na sreću još puni snova, mladi ljudi koji još uvijek poštuju vrijednosti kao obitelj, prijatelje, život, još imaju u sebi ljubavi za druge, tolerantni, brižni za druge, solidarni, vrsni istraživači i prenosioci znanja samo ako im to omogućimo.

Svojim učenicima ne možemo garantirati da će odmah nakon završene škole dobiti posao u svojoj zemlji, ne možemo utjecati na to kako će ih plaćati budući poslodavci u svijetu, ali  možemo garantirati da imamo nastavni kadar i programe koji će im pomoći da se razviju u samopouzdane mlade ljude sa usvojenim općim, stručnim i socijalnim kompetencijama potrebnim za daljnji rast i razvoj.

 

 U Zagrebu,  lipanj 2015.                                                                                                        Ravnateljica Škole,  Mr.sc.Štefa Sudar