Školski odbor

PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ODBORA

Članovi: 

1. Dubravka Protić ,(predstavnik nastavnika i stručnih suradnika) predsjednica

2. Frane Jurlić, (predstavnik nastavnika i stručnih suradnika) član

3. Zvjezdana Belina,(predstavnik radničkog vijeća) član

4. Ana Krušelj, predstavnik Vijeća roditelja

5. Marijana Hodak Ivanišević, vanjski član (predstavnik osnivača)

6. Marija Caharija, vanjski član (predstavnik osnivača)

7. Željka Dumančić, vanjski član (predstavnik osnivača)

 

Školski odbor:

*  donosi na prijedlog ravnatelja: Statut, Godišnji plan rada Škole, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada   Škole i druge opće akte Utvrđene Zakonom Statutom

* odlučuje uz suglasnost Osnivača: o stjecanju, opterećivanju ili otuđenju nekretnina, o stjecanjuopterećivanju ili otuđenju pokretne imovine pojedinačne vrijednosti koja prelazi 200.000,00 kn, o raspodjeli dobiti u skladu s odlukama Osnivača za obavljanje i razvoj Škole, o promjeni djelatnosti, o  davanju u zakup objekata i prostora Škole ili mijenjanju namjene objekata i prostora

* odlučuje: o žalbama učenika i roditelja, staratelja, o pojedinačnim pravima djelatnika u drugom stupnju, ako zakonom ili drugim propisima nije propisano da Školski odbor odlučuje u prvom stupnju, o pitanjima predviđenim općim aktima Škole, o ulaganjima i nabavci opreme, te nabavci osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine čija pojedinačna vrijednost iznosi više od 20.000,00 kn

* predlaže i podnosi Osnivaču: promjenu naziva i sjedišta Škole, statusne promjene, izvješća o radu Škole

* razmatra: predstavke i prijedloge građana o pitanjima od interesa za rad Škole, rezultate odgojno-obrazovnog rada, izvješća ravnatelja o radu i poslovanju Škole i dr.

* predlaže ravnatelju: mjere u cilju ostvarivanja boljeg poslovanja Škole, osnovne smjernice za rad i poslovanje Škole, daje ravnatelju mišljenja i prijedloge o pitanjima od interesa za rad Škole,

* raspisuje natječaj za ravnatelja, za upis učenika, utvrđuje prijedlog upisa učenika za svaku školsku godinu, odobrava upis u I. razred redovnim učenicima u dobi od 18 godina starosti, imenuje povjerenstva i druga tijela.

Školski odbor razmatra i odlučuje o drugim pitanjima u skladu s aktom o osnivanju, zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Škole.