Diseminacija projekta 3

Diseminacija projekta

11. kongres Hrvatske udruge medicinskih sestara s međunarodnim sudjelovanjem „Sestrinstvo bez granica“, Opatija 9. do 12. lipnja 2022. godine.

U sklopu sekcije Društva nastavnika zdravstvene njege diseminirat će se Erasmus + projekt Nauči, razmijeni, podijeli. Bogatstvo stručnog rada ogleda se u sudjelovanju 33 stručna društva HUMS-a koji će aktivno sudjelovati organizacijom svojih stručnih simpozija u okviru Kongresa gdje se zajednički stječu najnovija znanja iz područja njihovog djelovanja. Jedinstvena je ovo prilika za upoznavanje kolegica i kolega medicinskih sestara/ medicinskih tehničara s kliničkih odjela (koji su i nastavne baze za održavanje vježbi učenika), s najnovijim spoznajama o radu medicinskih sestara na siguran način uz izbjegavanje ozljeda uz primjenu jednostavnih principa kinestetike.

Ravnateljica Škole za medicinske sestre Vinogradska, predstavit će rad o provedbi mobilnosti za nastavnike. Tijekom projekta provedena je edukacija četiri nastavnica u Universitäts - und Rehabilitationskliniken Ulm  od 28. 11. 2022. do 4. 12. 2022. o primjeni kinestetike u radu s bolesnicima.

U nastavku pročitajte sažetak rada i pogledajte poster prezentaciju Job shadowing – kinestetika.

Job shadowing - kinestetika

Kinestetika je proučavanje gibanja tijela i percepcije (svjesnih i nesvjesnih) kretnji vlastitog tijela, a kinestetički stil učenja u medicinskom smislu znači učenje kroz kretanje i dodir (Buşan, 2014). U Hrvatskoj je primjena kinestetike, ergonomskih principa rada i pomagala, nedostatna u radu s bolesnicima, ali i u procesu podučavanja učenika. Ovi sadržaji nisu obuhvaćeni ni kurikulumom za stjecanje kvalifikacije medicinska sestra opće njege/medicinske njege. Potrebu za usvajanjem ovih sadržaja potvrđuje visoka stopa medicinskih sestara koje pate od bolova u leđima ili drugih lokomotornih oštećenja. Vrijednost ovih sadržaja je dvojaka: smanjenje opterećena i sprječavanje povreda medicinskih sestara te unaprjeđenje zdravstvene njege bolesnika. Kinestetika nudi rješenje kako raditi na siguran način, ali i kako sačuvati zdravlje vlastitog lokomotornog sustava.

S ciljem usvajanja novih znanja, nastavnice Škole za medicinske sestre Vinogradska sudjelovale su u mobilnosti u sklopu Erasmus + projekta Nauči, razmijeni, podijeli. Tijekom projekta provedena je edukacija nastavnica u Universitäts - und Rehabilitationskliniken Ulm  od 28. 11. 2022. do 4. 12. 2022. o primjeni kinestetike u radu s bolesnicima. U ovoj je klinici, primjena kinestetike i ergonomije sastavni dio njege bolesnika.

U interaktivnom radu nastavnice su usvojile spoznaje o vlastitom kretanju, o kretanju drugih osoba, kako bolesnici doživljavaju tuđe dodire, uporabi moderne tehnologije kroz pomagala, a sve s ciljem prijenosa stečenih znanja na buduće generacije učenika. Usvojene spoznaje o kinestetskim principima premještanja bolesnika  prikazane su u radu.

 

Ključne riječi: job shadowing, kinestetika, premještanje bolesnika, lokomotorni sustav

 


Job shadowing – kinesthetics

Kinesthetics is the study of body movement and the perception (conscious and unconscious) of one's own body movements, and the kinesthetic style of learning in the medical sense means learning through movement and touch (Buşan, 2014). In Croatia, the use of kinesthetics, ergonomic principles of work and aids is insufficient in working with patients, but also in the process of teaching students. These contents are not included in the curriculum for acquiring the qualification of general care nurse / nursing. The need to adopt these contents is confirmed by the high rate of nurses who suffer from back pain or other locomotor impairments. The value of these contents is twofold: reducing the burden and preventing injuries to nurses and improving the health care of patients. Kinesthetics offers a solution on how to work safely, but also how to preserve the health of your own locomotor system.

With the aim of acquiring new knowledge, teachers of the Nursing school Vinogradska participated in mobility within the Erasmus + project Learn, exchange, share. During the project, a training of teachers was conducted at the Universitäts - und Rehabilitationskliniken Ulm from 28 November 2022 to 4 December 2022 on the application of kinesthetics in working with patients. In this clinic, the use of kinesthetics and ergonomics is an integral part of patient care.

In the interactive work, the teachers adopted knowledge about their own movement, about the movement of others, how patients experience other people's touches, the use of modern technology through aids, all with the aim of transferring acquired knowledge to future generations. The acquired knowledge about the kinesthetic principles of patient relocation is presented in the paper.


Key words: job shadowing, kinesthetics, patient relocation, locomotor system

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer