Izrada i obrana završnog rada

(NOVO)Upute učenicima petog razreda o
izradbi i obrani završnog rada (pdf)


Izrada i obrana završnog rada provodi se u organizaciji škole sukladno godišnjem planu i
programu Škole, odnosno školskom kurikulumu.

 • Škola na oglasnoj ploči ili drugom vidljivom mjestu najkasnije do 05. listopada za tekuću školsku godinu objavljuje vremenik izvedbe i obrane završnog rada
   
 • Škola će do 15. listopada učenike završnih razreda upoznati sa sadržajem, uvjetima,  načinom i postupkom izrade i obrane završnog rada.


Završni rad sastoji se od izradbe završnog rada i obrane završnog rada.


Izvedba završnog rada


Teme za završni rad u suradnji s nastavnicima struke – nositeljima tema, donosi ravnatelj Škole do 20. listopada.

Broj tema mora biti 50% veći od minimalno potrebnog broja. Svaku temu može odabrati
samo jedan učenik.

 • učenici teme biraju najkasnije do 31. listopada tekuće školske godine
 • učenik obavlja izvedbu pod stručnim vodstvom nastavnika mentora tijekom posljednje nastavne godine obrazovnog programa koji učenik pohađa
 • učenik   je   dužan   pisani   dio   Izvedbe   koji   je   prihvatio   mentor,   predati   u   urudžbeni
 • zapisnik škole najkasnije 20 dana nakon odrade praktičnog dijela završnog rada.

Obrana završnog rada


Obrani može pristupiti učenik

 • koji   je   uspješno   završio   posljednju   obrazovnu   godinu   strukovnog   obrazovnog  programa
 • čiju je Izvedbu mentor prihvatio i za nju predložio pozitivnu ocjenu.

Učenik   prezentira   završni   rad   u   obliku   obrane   ili   javnog   nastupa   pred   Povjerenstvom   za obranu završnog rada.


Obrana traje do 30 minuta


Obranu provodi školski prosudbeni odbor i povjerenstvo.
Najkasnije tri dana prije početka obrane, Prosudbeni odbor rasporedit će učenike u skupine i odrediti u kojoj će prostoriji pojedina skupina izvoditi obranu.

­ Učenik obranu obavlja pred povjerenstvom čiji je predsjednik ili član njegov mentor.

­  Raspored učenika  po skupinama i ispitnim  prostorijama  objavljuje  Prosudbeni odbor  na
mjestu dostupnom učenicima, najkasnije 24 sata prije početka obrane.

Pred Povjerenstvom završni rad brani jedan učenik ili grupa koja brani zajednički izrađen rad.
Učenik mora doći pred prostoriju za obranu u koju je raspoređen najmanje 30 minuta prije
početka obrane.

 • Učenici na Obrani mogu imati sva dopuštena pomagala.
 • U prostoriju za obranu mogu se unijeti samo osobni predmeti koji ne ometaju provedbu Obrane, a koji će se prije početka odložiti na određeno mjesto.
 • Ako   je   učenik   zakasnio   ili   nije   pristupio   Obrani,   na   njegov   zahtjev   Prosudbeni   odbor razmatrat će opravdanost razloga izostanka i donosi odluku o daljnjem postupku (dozvoliti Obranu ili uputiti na slijedeći rok). Zahtjev mora dostaviti Prosudbenom odboru u roku 24 sata od termina Obrane na koji je zakasnio ili nije pristupio.
 • Ako   učenik   iz   opravdanih   razloga   prekine   Obranu   Prosudbeni   odbor   produžit   će   mu Obranu, ali najviše do završetka Obrane posljednjeg učenika ili ga uputiti na slijedeći rok.
   

Završni rad brani se:

 •  u ljetnom roku – tijekom lipnja
 •  u jesenskom roku – u istom ili prvom tjednu poslije drugog popravnog roka
 •  u zimskom roku – tijekom veljače


Redoviti učenik ima pravo pristupiti Obrani u dva roka bez obveze plaćanja troškova.


Prijava obrane

Učenik prijavljuje Obranu prijavnicom za Obranu čiji sadržaj propisuje Škola:
     •   do 1. travnja – za ljetni rok
     •   do 8. srpnja – za jesenski rok
     •   do 30. studenog – za zimski rok


Učenik   koji   se   iz   opravdanih   razloga   nije   prijavio   u   propisanom   roku,   može   se   prijaviti
naknadno, ali najkasnije 10 dana prije planiranog datuma obrane. Učenik uz prijavnicu prilaže
dokaze o opravdanosti naknadne prijave.
O naknadnoj prijavi odlučuje Prosudbeni odbor.


Ocjena o završnom radu

Učenik koji je iz izrade ocijenjen ocjenom nedovoljan (1) ne može pristupiti Obrani, već se
upućuje na ponovnu izradu s izmijenjenom temom.
Učenik koji je iz izrade ocijenjen prolaznom ocjenom, a iz Obrane ocjenom nedovoljan (1) na
slijedećem će roku ponavljati Obranu bez ponavljanja izrade.
Učenik   je   s   uspjehom   izradio   i   obranio   završni   rad  kada   je   iz   izrade   i   Obrane   ocijenjen
prolaznom ocjenom.
Učenik koji je uspješno obranio završni ispit, dobiva svjedodžbu o završnom ispitu.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer