Accessibility Tools

Tajništvo

Tajništvo2024-05-19T21:17:36+00:00

Rad sa strankama: ponedjeljak-petak: od 08,00 -14,00 sati

Tajnik:Lana Martinović, spec. admin. pub.
e-mail: tajnik@skolamedvinogradska.hr

Informacija u svezi ostvarivanja prava na prednost pri zapošljavanju

Natječaji u tijeku…

Arhiva natječaja

26.4.2024.

Natječaj za mjesto spremačice pogledajte ovdje.


11.4.2024.

Natječaj za mjesto spremačice pogledajte ovdje.


6.3.2024.

Natječaj za radno mjesto spremačice pogledajte ovdje.


26.2.2024.

Natječaj za mjesto nastavnika hrvatskog jezika pogledajte ovdje.


5.2.2024.

Natječaj za mjesto stručnog suradnika – psihologa pogledajte ovdje.


19.1.2024

Natječaj za mjesto nastavnika hrvatskog znakovnog jezika pogledajte ovdje.


9.10.2023.

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD ZAGREB

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

ZAGREB, Vinogradska cesta 29

na privremenoj adresi Ulica grada Vukovara 68

KLASA: 112-02/23-01/06

URBROJ: 251-304-01-23-01

Zagreb, 9. listopada 2023. godine        

Na temelju članka 105. – 110. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 90/10, 105/10, 92/11, 5/12, 16/12, 86/12, 16/12, 126/12, 94/13, 152/14, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), te članka 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Škola za medicinske sestre Vinogradska, Vinogradska cesta 29, na privremenoj adresi ulica grada Vukovara 68 u Zagrebu raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto (M/Ž)

nastavnika zdravstvene njege na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 1 izvršitelj

Potrebna stručna sprema: preddiplomski/diplomski studij sestrinstva

Trajanje natječaja: 8 dana

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa trebaju ispunjavati  i posebne uvjete sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN broj 1/96, 80/99).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj u kojoj obvezno treba biti navedeno radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje te osobni podaci (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt broj telefona/mobitela, e-mail adresa), kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o  stečenoj stručnoj spremi u preslici (diploma ili drugi dokaz o vrsti i razini obrazovanja)
 • elektronički zapis HZMO o radno-pravnom statusu (ne stariji od 6 mjeseci)
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) (ne starije od dana objave natječaja)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je prije zapošljavanja predočiti dokumente u izvorniku. Natječajna dokumentacija se ne vraća.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova  (Narodne novine 82/08 i 69/17).

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju u roku 8 dana putem pošte na adresu: ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA, ulica grada Vukovara 68, 10000 ZAGREB ili na e-mail adresu: sms@skolamedvinogradska.hr s naznakom: „za natječaj“.

Natječaj je raspisan na stranicama mrežnim stranicama Škole i Zavoda za zapošljavanje dana 9. listopada 2023. godine.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), člankom 48. stavku 1.- 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o priznatom statusu u skladu s propisom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi te priložiti sve potrebne dokaze (članak 103. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

S kandidatima prijavljenim na natječaj provest će se selekcijski postupak – razgovor s kandidatima, time da će kandidati o terminu selekcijskog postupka biti obaviješteni najkasnije dva dana prije održavanja selekcijskog postupka putem mrežne stranice Škole za medicinske sestre Vinogradska (https://www.skolamedvinogradska.hr/organizacija/tajnistvo).

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu da Škole za medicinske sestre Vinogradska može obrađivati njihove osobne podatke u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu da se na web stranici Škole postave obavijesti vezane uz provedbu natječaja, a koje će uključivati inicijale kandidata koji se pozivaju na razgovor, te obavijest o rezultatima natječaja koja uključuje ime, prezime i struku izabranog kandidata.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od završetka natječaja putem mrežne stranice Škole za medicinske sestre Vinogradska

https://www.skolamedvinogradska.hr/organizacija/tajnistvo

Prijave za natječaj koje ne sadrže traženu dokumentaciju smatraju se nepotpunima i neće se razmatrati.

Prijave koje pristignu nakon natječajnog roka smatraju se nepravodobnima i neće se razmatrati.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu dokumentaciju, ispunjava uvjete natječaja te se odazove pozivu na selekcijski postupak.

Ravnateljica Škole

dr. sc. Višnja Pranjić


24.8.2023.

Natječaj za radno mjesto nastavnika zdravstvene njege na neodređeno puno radno vrijeme pogledajte ovdje.


20.6.2023.

Obavijest kandidatima o terminu za ragovor pogledajte ovdje.


5.6.2023.

Natječaj za radno mjesto stručni suradnik – pedagog pogledajte ovdje.


3.5.2023.

Natječaj za mjesto nastavnika iz kemije pogledajte ovdje.


28.3.2024.

Natječaj za radno mjesto stručni suradnik – pedagog pogledajte ovdje.

Natječaj za radno mjesto spremačice pogledajte ovdje.


18.1.2023.

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto tajnika Škole

Obavijest kandidatima prijavljenima za natječaj za radno mjesto tajnika škole pogledajte ovdje.

Na temelju članka 105. – 110. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 90/10, 105/10, 92/11, 5/12, 16/12, 86/12, 16/12, 126/12, 94/13, 152/14, 68/18, 98/19, 64/20), članka 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Škola za medicinske sestre Vinogradska, ulica grada Vukovara 68 u Zagrebu raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos (M/Ž)

tajnik Škole na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 1 izvršitelj

Potrebna stručna sprema:

 1. a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
  b) preddiplomski stručni studij upravne struke,

Trajanje natječaja: 8 dana

Svi kandidati trebaju ispunjavati uvjete za zapošljavanje propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj u kojoj obvezno treba biti navedeno radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje te osobni podaci (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt broj telefona/mobitela, e-mail adresa), kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o  stečenoj stručnoj spremi u preslici (diploma ili drugi dokaz o vrsti i razini obrazovanja)
 • elektronički zapis HZMO o radno-pravnom statusu (ne stariji od 6 mjeseci)
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) (ne starije od dana objave natječaja).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je prije zapošljavanja predočiti dokumente u izvorniku. Natječajna dokumentacija se ne vraća.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova  (Narodne novine 82/08 i 69/17).

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju u roku 8 dana putem pošte na adresu: ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA, ulica grada Vukovara 68, 10000 ZAGREB ili na e-mail adresu: sms@skolamedvinogradska.hr s naznakom: „za natječaj“.

Natječaj je raspisan na mrežnim stranicama Škole i Zavoda za zapošljavanje dana 19. prosinca 2022.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), člankom 48. stavku 1.- 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o priznatom statusu u skladu s propisom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi te priložiti sve potrebne dokaze (članak 103. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

S kandidatima prijavljenim na natječaj provest će se selekcijski postupak – razgovor s kandidatima, time da će kandidati o terminu selekcijskog postupka biti obaviješteni najkasnije 2 dana prije održavanja selekcijskog postupka putem mrežne stranice Škole.

(https://www.skolamedvinogradska.hr/organizacija/tajnistvo)

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu da Škola može obrađivati njihove osobne podatke u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu da se na web stranici Škole postave obavijesti vezane uz provedbu natječaja, a koje će uključivati inicijale kandidata koji se pozivaju na razgovor, te obavijest o rezultatima natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od završetka natječaja putem mrežne stranice Škole za medicinske sestre Vinogradska:

https://www.skolamedvinogradska.hr/organizacija/tajnistvo

Prijave za natječaj koje ne sadrže traženu dokumentaciju smatraju se nepotpunima i neće se razmatrati.

Prijave koje pristignu nakon natječajnog roka smatraju se nepravodobnima i neće se razmatrati.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu dokumentaciju, ispunjava uvjete natječaja te se odazove pozivu na selekcijski postupak.

Ravnateljica Škole

 1. sc. Višnja Pranjić

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD ZAGREB

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

ZAGREB, Vinogradska cesta 29

KLASA: 112-02/22-01/19

URBROJ: 251-304-02-22-02

Zagreb, 22. rujna 2022. godine      

Na temelju članka 105. – 110. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 90/10, 105/10, 92/11, 5/12, 16/12, 86/12, 16/12, 126/12, 94/13, 152/14, 68/18, 98/19, 64/20), članka 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Školi za medicinske sestre Vinogradska, Škola za medicinske sestre Vinogradska, Vinogradska cesta 29 u Zagrebu raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos (M/Ž)

nastavnika zdravstvene njege i stručnih predmeta na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 1 izvršitelj

Potrebna stručna sprema: diplomski sveučilišni studij, pedagoške kompetencije

Trajanje natječaja: 8 dana

Uvjeti su propisani odredbom članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 90/10, 105/10, 92/11, 5/12, 16/12, 86/12, 16/12, 126/12, 94/13, 152/14, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96, 80/99).

Svi kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete za zapošljavanje propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 90/10, 105/10, 92/11, 5/12, 16/12, 86/12, 16/12, 126/12, 94/13, 152/14, 68/18, 98/19, 64/20).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj u kojoj obvezno treba biti navedeno radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje te osobni podaci (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt broj telefona/mobitela, e-mail adresa), kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o  stečenoj stručnoj spremi u preslici (diploma ili drugi dokaz o vrsti i razini obrazovanja)
 • elektronički zapis HZMO o radno-pravnom statusu (ne stariji od 6 mjeseci)
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) (ne starije od dana objave natječaja).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je prije zapošljavanja predočiti dokumente u izvorniku. Natječajna dokumentacija se ne vraća.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova  (Narodne novine 82/08 i 69/17).

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju u roku 8 dana putem pošte na adresu: ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA, Vinogradska cesta 29, 10000 ZAGREB ili na e-mail adresu: sms@skolamedvinogradska.hr s naznakom: „za natječaj“.

Natječaj je raspisan na stranicama mrežnim stranicama Škole i Zavoda za zapošljavanje dana 26. rujna 2022. godine.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), člankom 48. stavku 1.- 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o priznatom statusu u skladu s propisom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi te priložiti sve potrebne dokaze (članak 103. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

S kandidatima prijavljenim na natječaj provest će se selekcijski postupak – razgovor s kandidatima, time da će kandidati o terminu selekcijskog postupka biti obaviješteni najkasnije dva dana prije održavanja selekcijskog postupka putem mrežne stranice Škole za medicinske sestre Vinogradska (https://www.skolamedvinogradska.hr/organizacija/tajnistvo).

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu da Škole za medicinske sestre Vinogradska može obrađivati njihove osobne podatke u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu da se na web stranici Škole postave obavijesti vezane uz provedbu natječaja, a koje će uključivati inicijale kandidata koji se pozivaju na razgovor, te obavijest o rezultatima natječaja koja uključuje ime, prezime i struku izabranog kandidata.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od završetka natječaja putem mrežne stranice Škole za medicinske sestre Vinogradska

https://www.skolamedvinogradska.hr/organizacija/tajnistvo

Prijave za natječaj koje ne sadrže traženu dokumentaciju smatraju se nepotpunima i neće se razmatrati.

Prijave koje pristignu nakon natječajnog roka smatraju se nepravodobnima i neće se razmatrati.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu dokumentaciju, ispunjava uvjete natječaja te se odazove pozivu na selekcijski postupak.

Ravnateljica Škole

 1. sc. Višnja Pranjić

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD ZAGREB

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

ZAGREB, Vinogradska cesta 29

KLASA: 112-02/22-01/20

URBROJ: 251-304-02-22-02

Zagreb, 22. rujna 2022. godine        

Na temelju članka 105. – 110. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 90/10, 105/10, 92/11, 5/12, 16/12, 86/12, 16/12, 126/12, 94/13, 152/14, 68/18, 98/19, 64/20), članka 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Školi za medicinske sestre Vinogradska, Škola za medicinske sestre Vinogradska, Vinogradska cesta 29 u Zagrebu raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos (M/Ž)

nastavnika psihologije na neodređeno nepuno radno vrijeme (8 sati tjedno) – 1 izvršitelj

Potrebna stručna sprema: diplomski sveučilišni studij, pedagoške kompetencije

Trajanje natječaja: 8 dana

Uvjeti su propisani odredbom članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 90/10, 105/10, 92/11, 5/12, 16/12, 86/12, 16/12, 126/12, 94/13, 152/14, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96, 80/99).

Svi kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete za zapošljavanje propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 90/10, 105/10, 92/11, 5/12, 16/12, 86/12, 16/12, 126/12, 94/13, 152/14, 68/18, 98/19, 64/20).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj u kojoj obvezno treba biti navedeno radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje te osobni podaci (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt broj telefona/mobitela, e-mail adresa), kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o  stečenoj stručnoj spremi u preslici (diploma ili drugi dokaz o vrsti i razini obrazovanja)
 • elektronički zapis HZMO o radno-pravnom statusu (ne stariji od 6 mjeseci)
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) (ne starije od dana objave natječaja).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je prije zapošljavanja predočiti dokumente u izvorniku. Natječajna dokumentacija se ne vraća.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova  (Narodne novine 82/08 i 69/17).

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju u roku 8 dana putem pošte na adresu: ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA, Vinogradska cesta 29, 10000 ZAGREB ili na e-mail adresu: sms@skolamedvinogradska.hr s naznakom: „za natječaj“.

Natječaj je raspisan na stranicama mrežnim stranicama Škole i Zavoda za zapošljavanje dana 22. rujna 2022. godine.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), člankom 48. stavku 1.- 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o priznatom statusu u skladu s propisom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi te priložiti sve potrebne dokaze (članak 103. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

S kandidatima prijavljenim na natječaj provest će se selekcijski postupak – razgovor s kandidatima, time da će kandidati o terminu selekcijskog postupka biti obaviješteni najkasnije dva dana prije održavanja selekcijskog postupka putem mrežne stranice Škole za medicinske sestre Vinogradska (https://www.skolamedvinogradska.hr/organizacija/tajnistvo).

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu da Škole za medicinske sestre Vinogradska može obrađivati njihove osobne podatke u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu da se na web stranici Škole postave obavijesti vezane uz provedbu natječaja, a koje će uključivati inicijale kandidata koji se pozivaju na razgovor, te obavijest o rezultatima natječaja koja uključuje ime, prezime i struku izabranog kandidata.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od završetka natječaja putem mrežne stranice Škole za medicinske sestre Vinogradska

https://www.skolamedvinogradska.hr/organizacija/tajnistvo

Prijave za natječaj koje ne sadrže traženu dokumentaciju smatraju se nepotpunima i neće se razmatrati.

Prijave koje pristignu nakon natječajnog roka smatraju se nepravodobnima i neće se razmatrati.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu dokumentaciju, ispunjava uvjete natječaja te se odazove pozivu na selekcijski postupak.

Ravnateljica Škole

 1. sc. Višnja Pranjić

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Usluga organizacije prijevoza i smještaja

za potrebe izvođenja zdravstvenih vježbi u Rijeci, za 38 učenika i 3 nastavnika, kao dio ESF projekta UP.03.3.1.04.0020 Regionalni centar kompetentnosti Mlinarska. pogledajte ovdje.

Prilozi (Obrazac 1 – Ponudbeni listObrazac 2 – Troškovnik)

8.6.2022.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Usluga organizacije prijevoza i smještaja

za potrebe izvođenja praktične nastave – zdravstvenih vježbi u Rijeci, za 10 učenika i 1 nastavnika, kao dio ESF projekta UP.03.3.1.04.0020 Regionalni centar kompetentnosti Mlinarska. pogledajte ovdje.

Prilozi (Obrazac 1 – Ponudbeni listObrazac 2 – Troškovnik)

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD ZAGREB

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

ZAGREB, Vinogradska cesta 29

tel.: 3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

Na temelju članka 105. – 110. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 90/10, 105/10, 92/11, 5/12, 16/12, 86/12, 16/12, 126/12, 94/13, 152/14, 68/18, 98/19, 64/20), članka 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Školi za medicinske sestre Vinogradska, Škola za medicinske sestre Vinogradska, Vinogradska cesta 29 u Zagrebu raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos (M/Ž)

nastavnika hrvatskog znakovnog jezika na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 1 izvršitelj

Potrebna stručna sprema: diplomski sveučilišni studij, pedagoške kompetencije

Trajanje natječaja: 8 dana

Uvjeti su propisani odredbom članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 90/10, 105/10, 92/11, 5/12, 16/12, 86/12, 16/12, 126/12, 94/13, 152/14, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbom članka 2. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96, 80/99).

Svi kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete za zapošljavanje propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 90/10, 105/10, 92/11, 5/12, 16/12, 86/12, 16/12, 126/12, 94/13, 152/14, 68/18, 98/19, 64/20).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj u kojoj obvezno treba biti navedeno radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje i osobni podaci (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt broj telefona/mobitela, e-mail adresa), kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o  stečenoj stručnoj spremi (preslika)
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) ne starije od 6 mjeseci,
 • elektronički zapis HZMO-a o radno pravnom statusu
 • 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20).

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a prije konačnog izbora kandidat će priložiti izvornike ili ovjerene preslike na uvid.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova  (Narodne novine 82/08 i 69/17).

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebne dokaze sukladno posebnom zakonu  na osnovu kojeg s poziva na navedeno pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 1. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/1798/1984/21)

https:branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A11java… .pdf).

 1. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20)
 2. Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19).
 3. Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21)

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dok…

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju u roku 8 dana putem pošte na adresu: ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA, Vinogradska cesta 29, 10000 ZAGREB ili na e-mail adresu: sms@skolamedvinogradska.hr s naznakom: „za natječaj“.

Natječaj je raspisan na stranicama mrežnim stranicama Škole i Zavoda za zapošljavanje dana 23. svibnja 2022. godine.

Prijave za natječaj koje ne sadrže traženu dokumentaciju smatraju se nepotpune i neće se razmatrati 

Prijave koje stignu nakon natječajnog roka smatraju se nepravodobne i neće se razmatrati.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu dokumentaciju, ispunjava uvjete natječaja te se odazove pozivu na selekcijski postupak ( razgovor).

O terminu selekcijskog postupka kandidati će biti obaviješteni e-mailom najranije dva dana prije održavanja selekcijskog postupka. Natječajna dokumentacija se ne vraća.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole za medicinske sestre Vinogradska u Zagrebu.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat/kinje daju privolu da Škole za medicinske sestre Vinogradska može obrađivati osobne podatke u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

KLASA: 112-02/22-01/16

URBROJ: 251-304-02-22-01

Zagreb, 23. svibnja 2022. godine        

Ravnateljica Škole

 1. sc. Višnja Pranjić

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJ ZA

RADNO MJESTO NASTAVNIKA/ICE KEMIJE NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

Na razgovor se pozivaju kandidati koji su ispunili sve formalne uvjete propisane natječajem u srijedu 23. ožujka 2022. godine:

 1. P.u 11,00 sati (rođena 6.10.1992.)
 2. K. u 11,15 sati
 3. B u 11,30 sati
 4. B. u 11,45 sati
 5. V. u 12,00 sati

Kandidat koji nije pristupio razgovoru (intervjuu) više se ne smatra kandidatom po ovom natječaju.

Napomena:

Ostali prijavljeni kandidati ne ispunjavaju sve uvjete propisane natječajem za radno mjesto nastavnika/ice kemije na određeno puno radno vrijeme:

 1. P. (rođena 28.06.1994.)
 2. T.
 3. I.
 4. M.
 5. M. Ć.
 6. Š.
 7. Ž.

Poziv u pdf-u pogledajte ovdje.

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD ZAGREB

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

ZAGREB, Vinogradska cesta 29

KLASA: 112-02/22-01/03

URBROJ: 251-304-02-22-01

Zagreb, 8. ožujka 2022. godine        

Na temelju članka 105. – 110. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 90/10, 105/10, 92/11, 5/12, 16/12, 86/12, 16/12, 126/12, 94/13, 152/14, 68/18, 98/19, 64/20), članka 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Školi za medicinske sestre Vinogradska, Škola za medicinske sestre Vinogradska, Vinogradska cesta 29 u Zagrebu raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos (M/Ž)

nastavnika kemije na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 1 izvršitelj

Potrebna stručna sprema: diplomski sveučilišni studij, pedagoške kompetencije

Trajanje natječaja: 8 dana

Uvjeti su propisani odredbom članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 90/10, 105/10, 92/11, 5/12, 16/12, 86/12, 16/12, 126/12, 94/13, 152/14, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96, 80/99).

Svi kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete za zapošljavanje propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 90/10, 105/10, 92/11, 5/12, 16/12, 86/12, 16/12, 126/12, 94/13, 152/14, 68/18, 98/19, 64/20).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj u kojoj obvezno treba biti navedeno radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje i osobni podaci (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt broj telefona/mobitela, e-mail adresa), kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o  stečenoj stručnoj spremi u preslici (diploma ili drugi dokaz o vrsti i razini obrazovanja)
 • elektronički zapis HZMO o radno-pravnom statusu (ne stariji od 6 mjeseci)
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) (ne starije od dana objave natječaja).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je prije zapošljavanja predočiti dokumente u izvorniku. Natječajna dokumentacija se ne vraća.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova  (Narodne novine 82/08 i 69/17).

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju u roku 8 dana putem pošte na adresu: ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA, Vinogradska cesta 29, 10000 ZAGREB ili na e-mail adresu: sms@skolamedvinogradska.hr s naznakom: „za natječaj“.

Natječaj je raspisan na stranicama mrežnim stranicama Škole i Zavoda za zapošljavanje dana 9. ožujka 2022. godine.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), člankom 48. stavku 1.- 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o priznatom statusu u skladu s propisom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi te priložiti sve potrebne dokaze (članak 103. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

S kandidatima prijavljenim na natječaj provest će se selekcijski postupak – razgovor s kandidatima, time da će kandidati o terminu selekcijskog postupka biti obaviješteni najkasnije dva dana prije održavanja selekcijskog postupka putem mrežne stranice Škole za medicinske sestre Vinogradska (https://www.skolamedvinogradska.hr/organizacija/tajnistvo).

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu da Škole za medicinske sestre Vinogradska može obrađivati njihove osobne podatke u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu da se na web stranici Škole postave obavijesti vezane uz provedbu natječaja, a koje će uključivati inicijale kandidata koji se pozivaju na razgovor, te obavijest o rezultatima natječaja koja uključuje ime, prezime i struku izabranog kandidata.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od završetka natječaja putem mrežne stranice Škole za medicinske sestre Vinogradska

https://www.skolamedvinogradska.hr/organizacija/tajnistvo

Prijave za natječaj koje ne sadrže traženu dokumentaciju smatraju se nepotpunima i neće se razmatrati.

Prijave koje pristignu nakon natječajnog roka smatraju se nepravodobnima i neće se razmatrati.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu dokumentaciju, ispunjava uvjete natječaja te se odazove pozivu na selekcijski postupak.

Ravnateljica Škole

 1. sc. Višnja Pranjić

Natječaj u pdf-u možete pogledati ovdje.

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD ZAGREB

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Vinogradska cesta 29, Zagreb

KLASA: 007-03/22-01/01

URBROJ: 251-304-06-22-03

Zagreb, 28. veljače 2022.

Temeljem članka 40. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.). članka 127. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), i članka 60. Statuta Škole za medicinske sestre Vinogradska, Školski odbor Škole za medicinske sestre Vinogradska, raspisuje

NATJEČAJ za imenovanje

ravnatelja/ice škole

 1. Za ravnatelja/icu škole može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće nužne uvjete:

1.1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u Školi, a koji može biti:

 1. a) sveučilišni diplomski studij ili
 2. b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
 3. c) specijalistički diplomski stručni studij.

1.2. da ima položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavak 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

1.3. koja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela i protiv koje nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak zbog počinjenja kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

1.4. da ima najmanje osam (8) godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

 1. Kandidat za ravnatelja obvezan je dostaviti program rada za mandatno razdoblje.
 2. U postupku imenovanja ravnatelja/ice vršit će se vrednovanje dodatnih kompetencija sukladno odredbama Statuta Škole i to:

3.1. poznavanje jednog stranog jezika,

3.2. osnovne digitalne vještine i

3.3. iskustvo rada na projektima.

Kandidati nisu obvezni imati dodatne kompetencije, ali u tom slučaju ne ostvaruju dodatne bodove.

Ravnatelj/ica škole se imenuje na pet (5) godina.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Mjesto rada je u sjedištu Škole u Zagrebu, Vinogradska 29, a prema potrebi i izvan sjedišta Škole. Uz pisanu prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidati su obvezni dostaviti:

 1. a)         Dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta iz točke 1. ovog natječaja u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika i to:
 • dokaz o stečenoj vrsti i stupnju stručne spreme. Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je priložiti rješenje nadležnog tijela o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje određene regulirane profesije u Republici Hrvatskoj.
 • dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno dokaz daje osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita.
 • uvjerenje nadležnog suda, ne starije od petnaest (15) dana, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 • uvjerenje/potvrda poslodavca o radnom iskustvu u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje,
 • potvrdu/uvjerenje o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 1. b) Program rada iz točke 2. ovog natječaja obvezno mora sadržavati:
 • Ciljeve,
 • Aktivnosti,
 • Budžet/pro račun.
 • Vremenski plan,
 • Projekte i
 • Druge elementne koji opisuju što će se i kako provoditi u slijedećem mandatnom razdoblju.

O datumu, vremenu i mjestu predstavljanja programa rada kandidati će biti pravovremeno obaviješteni putem web stranice Škole.

 1. c) Dokaze o ispunjavanju dodatnih kompetencija iz točke 3. ovog natječaja, ukoliko ih kandidati

imaju, dokazuju se na slijedeći način:

 • poznavanje stranog jezika dokazuje se:

– javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,

– potvrdom ili drugom ispravom osobe ovlaštene za provođenje edukacije stranih jezika,

– potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju znanja stranog jezika

– drugom ispravom

 • znanje osnovnih digitalnih vještina dokazuje se:

– javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove, – potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti.

 • potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju poznavanja digitalnih vještina,
 • drugom ispravom
 • iskustvo rada na projektima dokazuje se:

–  dokazuje se potvrdom ili ispravom o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih projekata,

–  osobnom izjavom kandidata u životopisu.

Dokazi iz ove točke dostavljaju se u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika ili preslici.

 1. d) Uz dokumente navedene u točkama a) do c) kandidati su obvezni dostaviti dokaz o državljanstvu u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika i životopis.

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj: 121/17., 98/19. i 84/21.), članku 48. stavku 1.- 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj: 84/21.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj: 33/92., 57/92.,77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj: 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo podjednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj: 121/17., 98/19. i 84/21.) dužan je dostaviti i sve potrebne dokaze navedene u članku 103. Zakona, a koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji. gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvari vanie%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5% A1 liavaniu-%20ZOHBDR%202021 .pdf

Kandidat koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj: 84/21.) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. stavak 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelii.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%Alliavaniu-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj: 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) dužan je. uz gore navedene dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostaviti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo ostvarivanje spomenutog prava, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo). Kandidat koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj: 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužan je, uz gore navedene dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostaviti dokaz o utvrđenom invaliditetu, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo).

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zatvorenoj omotnici. preporučenom poštom ili osobno, na adresu: Škola za medicinske sestre Vinogradska iz Zagreba, Vinogradska 29, s naznakom “Prijava na natječaj za ravnatelja – ne otvarati”.

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente ili nemaju dokumente u traženom izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika, kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj, a Škola ih ne obavještava o razlozima zašto se ne smatraju kandidatom prijavljenim na natječaja.

Osobni podaci kandidata, koji su sadržani u natječajnoj dokumentaciji, koristit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja u skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („N.N.” broj: 42/18).

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Poziv u pdf-u možete pogledati ovdje.

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb, Vinogradska cesta 29

tel.: 3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

raspisuje

NATJEČAJ

za slijedeće radno mjesto

nastavnik kemije u srednjoj školi – 1 izvršitelj

na određeno puno radno vrijeme (40 sati) – zamjena za bolovanje

Uvjet: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Natječaj je raspisan na stranicama Zavoda za zapošljavanje dana 25.11.2021. godine.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim Zakonima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze i  dokumente, time da je informacija u svezi ostvarivanja prava na prednost pri zapošljavanju dostupna na mrežnoj stranici škole putem slijedećeg linka:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom  kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. 

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj: 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnim dokumentima (zamolba, životopis, preslika diplome, preslika domovnice, dokaz o radnom stažu – elektronski ispis iz evidencije HZMO, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci) dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici Škole ili Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Škole.

Svi prijavljeni kandidati na natječaj za nastavnika kemije mogu po završetku natječajnog postupka i objavi rezultata natječaja preuzeti natječajnu dokumentaciju u roku od 15 dana od dana primitka ove obavijesti. Natječajna dokumentacija preuzima se u Tajništvu Škole svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

Napomena: Nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike dokumenata.

Zagreb, 25. studenog 2021.

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb, Vinogradska cesta 29

tel.: 3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

raspisuje

NATJEČAJ

za slijedeće radno mjesto

nastavnik zdravstvene njege i strukovnih predmeta u srednjoj školi – 1 izvršitelj

na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Uvjet: mag. sestrinstva, dipl. medicinska sestra, prvostupnica sestrinstva

Razina obrazovanja: Viša škola, fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Natječaj je raspisan na stranicama Zavoda za zapošljavanje dana 28. 09.2021. godine.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim Zakonima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze i  dokumente, time da je informacija u svezi ostvarivanja prava na prednost pri zapošljavanju dostupna na mrežnoj stranici škole putem slijedećeg linka:

http://www.skolamedvinogradska.hr/sites/default/files/Tajnistvo/Informacije/Informacija_u_svezi_ostvarivanja_prava_na_prednost_pri_zaposljavanju.pdf

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom  kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. 

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj: 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnim dokumentima (zamolba, životopis, preslika diplome, preslika domovnice, dokaz o radnom stažu – elektronski ispis iz evidencije HZMO, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci) dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici Škole ili Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Škole.

Napomena: Nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike dokumenata.

Zagreb, 27.09.2021.g.

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb, Vinogradska cesta 29

tel.: 3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

raspisuje

NATJEČAJ

za slijedeće radno mjesto

nastavnik povijesti u srednjoj školi – 1 izvršitelj

na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Uvjet: VSS, nastavnik povijesti

Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Natječaj je raspisan na stranicama Zavoda za zapošljavanje dana 28. 09.2021. godine.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim Zakonima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze i  dokumente, time da je informacija u svezi ostvarivanja prava na prednost pri zapošljavanju dostupna na mrežnoj stranici škole putem slijedećeg linka:

http://www.skolamedvinogradska.hr/sites/default/files/Tajnistvo/Informa…

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom  kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. 

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj: 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnim dokumentima (zamolba, životopis, preslika diplome, preslika domovnice, dokaz o radnom stažu – elektronski ispis iz evidencije HZMO, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci) dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici Škole ili Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Škole.

Napomena: Nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike dokumenata.

Zagreb, 27.09.2021.g.  

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb, Vinogradska cesta 29

tel.: 3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

temeljem odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. , 68/18., 98/19. i 64/20.)

raspisuje

NATJEČAJ

za sljedeće radno mjesto

spremača/spremačicu– 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme (40 sati) do 60 dana

Razina obrazovanja: završena osnovna škola

Obvezan je probni rad u skladu sa Zakonom o radu, osim za pripravnika.

Natječaj je raspisan na stranicama Zavoda za zapošljavanje dana 15.02.2021. godine.

Kandidati koji se sukladno člancima 101. i 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17. i 98/19.) pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja i žele koristiti to pravo, dužni su sukladno s člankom 103. stavkom 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj: 121/17. i 98/19.) uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom  kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.  

Kandidati koji po bilo kojem osnovu mogu ostvariti pravo prednost kod zapošljavanja moraju se u prijavi-molbi pozvati na to pravo i priložiti presliku originala javne isprave na temelju kojih dokazuje pravo prednosti.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj: 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima.

Prijave na natječaj s dokazima (zamolba, životopis, svjedodžba, elektronski ispis radnog staža, domovnica, uvjerenje o nekažnjavanju) o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Škola za medicinske sestre Vinogradska, Vinogradska 29 10000 Zagreb.

Napomena: Nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike dokumenata.

KLASA:  602-03/21-02/37

URBROJ: 251-304-01-21-02

Zagreb, 15.02.2021.g.

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb, Vinogradska cesta 29

tel.: 3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

raspisuje

NATJEČAJ

za slijedeće radno mjesto

nastavnik kemije u srednjoj školi – 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme  

Uvjet: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Natječaj je raspisan na stranicama Zavoda za zapošljavanje dana 30.12.2020. godine.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim Zakonima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze i  dokumente, time da je informacija u svezi ostvarivanja prava na prednost pri zapošljavanju dostupna na mrežnoj stranici škole putem slijedećeg linka:

Informacija_u_svezi_ostvarivanja_prava_na_prednost_pri_zaposljavanju

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom  kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.  

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj: 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnim dokumentima (zamolba, životopis, preslika diplome, preslika domovnice, dokaz o radnom stažu – elektronski ispis iz evidencije HZMO, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci) dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici Škole ili Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Škole.

Svi prijavljeni kandidati na natječaj za nastavnika hrvatskog jezika i književnosti mogu po završetku natječajnog postupka i objavi rezultata natječaja preuzeti natječajnu dokumentaciju u roku od 15 dana od dana primitka ove obavijesti. Natječajna dokumentacija preuzima se u Tajništvu Škole svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

Napomena: Nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike dokumenata.

Zagreb, 30. prosinca 2020.

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb, Vinogradska cesta 29

tel.: 3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

raspisuje

NATJEČAJ

za slijedeće radno mjesto

nastavnik hrvatskog jezika i književnosti u srednjoj školi– 1 izvršitelj

na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 10 sati nastave tjedno

Uvjet: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Natječaj je raspisan na stranicama Zavoda za zapošljavanje dana 14.12.2020. godine.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim Zakonima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze i  dokumente, time da je informacija u svezi ostvarivanja prava na prednost pri zapošljavanju dostupna na mrežnoj stranici škole putem slijedećeg linka:

Informacija_u_svezi_ostvarivanja_prava_na_prednost_pri_zaposljavanju

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom  kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.  

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj: 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnim dokumentima (zamolba, životopis, preslika diplome, preslika domovnice, dokaz o radnom stažu – elektronski ispis iz evidencije HZMO, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci) dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici Škole ili Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Škole.

Svi prijavljeni kandidati na natječaj za nastavnika hrvatskog jezika i književnosti mogu po završetku natječajnog postupka i objavi rezultata natječaja preuzeti natječajnu dokumentaciju u roku od 15 dana od dana primitka ove obavijesti. Natječajna dokumentacija preuzima se u Tajništvu Škole svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

Napomena: Nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike dokumenata.

Zagreb, 14. prosinca 2020.

Na temelju Plana prijema pripravnika stručnih suradnika u 2020. godini Ministarstva znanosti i obrazovanja, (KLASA: 602-02/18-07/00459, URBROJ: 533-05-20-0017, od 19. listopada 2020.) u svrhu provedbe mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje, ravnateljica Škole za medicinske sestre Vinogradska raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRIJAM PRIPRAVNIKA KROZ MJERU HZZ-a

„Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ za radno mjesto

 1. Stručni suradnik – psiholog, 1 izvršitelj/ica  na određeno vrijeme od 12 mjeseci u punom radnom vremenu.

Uvjete za prijavu na natječaj ostvaruje:

– nezaposlena osoba koja je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

– ne posjeduje staž osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljava

– i ima odgovarajuću struku prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr,  90/11., 16/12., 86/12.,94/13., 152/14., 7/17., 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine 1/96. i 80/99.), za obavljanje poslova radnog mjesta stručnog suradnika – psihologa.

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz vlastoručno potpisanu prijavu dostaviti:

– životopis

– diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu

– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

– dokaz  o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom  kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.  

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta,  te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruje.

Kandidat koji se  poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Prijave se podnose od 22.10.2020. do 30.10.2020. poštom adresu škole (Škola za medicinske sestre Vinogradska, Vinogradska 29, 10000 Zagreb) ili e-mailom na: tajnik@skolamedvinogradska.hr s naznakom „za javni natječaj“.

Javni natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

KLASA:  602-03/20-02/386

URBROJ: 251-304-01-20-02

Zagreb, 21.listopada 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD ZAGREB

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Vinogradska cesta 29

10000 Zagreb

Zagreb, 21. listopada 2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), članka 28. Statuta Škole za medicinske sestre Vinogradska i članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Školi za medicinske sestre Vinogradska, objavljuje se

OBAVIJEST KANDIDATIMA

Obavještavaju se kandidati su se prijavili na natječaj za radno mjesto nastavnika/ce kemije na određeno puno radno vrijeme koji je objavljen dana 12. listopada 2020. godine na mrežnim stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole za medicinske sestre Vinogradska da će se razgovor s kandidatima (1 izvršitelj), održati u srijedu, 28. listopada 2020. godine s početkom u 10,30 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD ZAGREB

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Vinogradska cesta 29

10000 Zagreb

Zagreb, 21. listopada 2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), članka 28. Statuta Škole za medicinske sestre Vinogradska i članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Školi za medicinske sestre Vinogradska, objavljuje se

OBAVIJEST KANDIDATIMA

Obavještavaju se kandidati su se prijavili na natječaj za radno mjesto nastavnika/ce biologije na neodređeno puno radno vrijemekoji je objavljen dana 12. listopada 2020. godine na mrežnim stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole za medicinske sestre Vinogradska da će se razgovor s kandidatima (1 izvršitelj), održati u utorak, 27. listopada 2020. godine s početkom u 08,00 sati.

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb, Vinogradska cesta 29

tel.: 3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

temeljem odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,16/12.,86/12., 126/12.,94/13.,152/14.,7/17. 68/18.) raspisuje

NATJEČAJ

za slijedeće radno mjesto

spremača/spremačicu– 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme (40 sati)

Razina obrazovanja: završena osnovna škola

Obvezan je probni rad u skladu sa Zakonom o radu, osim za pripravnika.

Natječaj je raspisan na stranicama Zavoda za zapošljavanje dana 12.10.2020. godine.

Kandidati koji se sukladno člancima 101. i 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17. i 98/19.) pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja i žele koristiti to pravo, dužni su sukladno s člankom 103. stavkom 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj: 121/17. i 98/19.) uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom  kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.  

Kandidati koji po bilo kojem osnovu mogu ostvariti pravo prednost kod zapošljavanja moraju se u prijavi-molbi pozvati na to pravo i priložiti presliku originala javne isprave na temelju kojih dokazuje pravo prednosti.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj: 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima.

Prijave na natječaj s dokazima (zamolba, životopis, svjedodžba, elektronski ispis radnog staža, domovnica, uvjerenje o nekažnjavanju) o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Škola za medicinske sestre Vinogradska, Vinogradska 29 10000 Zagreb.

Napomena: Nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike dokumenata.

Zagreb, 12.10.2020.g.

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb, Vinogradska cesta 29

tel.: 3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

raspisuje

NATJEČAJ

za slijedeće radno mjesto

nastavnik kemije u srednjoj školi – 1 izvršitelj

na određeno puno radno vrijeme (40 sati)

Uvjet: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Natječaj je raspisan na stranicama Zavoda za zapošljavanje dana 12.10.2020. godine.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim Zakonima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze i  dokumente, time da je informacija u svezi ostvarivanja prava na prednost pri zapošljavanju dostupna na mrežnoj stranici škole putem slijedećeg linka:

Informacija_u_svezi_ostvarivanja_prava_na_prednost_pri_zaposljavanju

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom  kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.  

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj: 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnim dokumentima (zamolba, životopis, preslika diplome, preslika domovnice, dokaz o radnom stažu – elektronski ispis iz evidencije HZMO, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci) dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici Škole ili Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Škole.

Svi prijavljeni kandidati na natječaj za nastavnika hrvatskog jezika i književnosti mogu po završetku natječajnog postupka i objavi rezultata natječaja preuzeti natječajnu dokumentaciju u roku od 15 dana od dana primitka ove obavijesti. Natječajna dokumentacija preuzima se u Tajništvu Škole svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

Napomena: Nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike dokumenata.

Zagreb, 12. listopada 2020.

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb, Vinogradska cesta 29

tel.: 3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

raspisuje

NATJEČAJ

za slijedeće radno mjesto

nastavnik biologije u srednjoj školi – 1 izvršitelj

na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Uvjet: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Natječaj je raspisan na stranicama Zavoda za zapošljavanje dana 12.10.2020. godine.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim Zakonima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze i  dokumente, time da je informacija u svezi ostvarivanja prava na prednost pri zapošljavanju dostupna na mrežnoj stranici škole putem slijedećeg linka:

Informacija_u_svezi_ostvarivanja_prava_na_prednost_pri_zaposljavanju

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom  kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.  

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj: 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnim dokumentima (zamolba, životopis, preslika diplome, preslika potvrde o položenom stručnom ispitu, preslika potvrde o stečenim pedagoškim kompetencijama za nastavnika, preslika domovnice, dokaz o radnom stažu – elektronski ispis iz evidencije HZMO, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci) dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici Škole ili Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Škole.

Svi prijavljeni kandidati na natječaj za nastavnika biologije mogu po završetku natječajnog postupka i objavi rezultata natječaja preuzeti natječajnu dokumentaciju u roku od 15 dana od dana primitka ove obavijesti. Natječajna dokumentacija preuzima se u Tajništvu Škole svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

Napomena: Nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike dokumenata.

KLASA:  602-03/20-02/

URBROJ: 251-304-01-20-02

Zagreb, 12. listopada 2020.

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb, Vinogradska cesta 29

tel.: 3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

raspisuje

NATJEČAJ

za slijedeće radno mjesto

nastavnik kemije u srednjoj školi – 1 izvršitelj

na određeno, puno radno vrijeme do 60 dana

Uvjet: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Natječaj je raspisan na stranicama Zavoda za zapošljavanje dana 07.09.2020. godine.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim Zakonima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze i  dokumente, time da je informacija u svezi ostvarivanja prava na prednost pri zapošljavanju dostupna na mrežnoj stranici škole putem slijedećeg linka:

Informacija_u_svezi_ostvarivanja_prava_na_prednost_pri_zaposljavanju

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom  kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.  

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj: 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnim dokumentima (zamolba, životopis, preslika diplome, preslika domovnice, dokaz o radnom stažu – elektronski ispis iz evidencije HZMO, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci) dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici Škole ili Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Škole.

Svi prijavljeni kandidati na natječaj za nastavnika hrvatskog jezika i književnosti mogu po završetku natječajnog postupka i objavi rezultata natječaja preuzeti natječajnu dokumentaciju u roku od 15 dana od dana primitka ove obavijesti. Natječajna dokumentacija preuzima se u Tajništvu Škole svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

Napomena: Nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike dokumenata.

KLASA:  602-03/20-02/284

URBROJ: 251-304-01-20-0

Zagreb, 07. rujna 2020.

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb, Vinogradska cesta 29

tel.: 3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

raspisuje

NATJEČAJ

za slijedeće radno mjesto

nastavnik biologije u srednjoj školi – 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme do 60 dana (36 sati tjedno)

Uvjet: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Natječaj je raspisan na stranicama Zavoda za zapošljavanje dana 03.08.2020. godine.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim Zakonima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze i  dokumente, time da je informacija u svezi ostvarivanja prava na prednost pri zapošljavanju dostupna na mrežnoj stranici škole putem slijedećeg linka:

http://www.skolamedvinogradska.hr/sites/default/files/Dokumenti/Informa…

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom  kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.  

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj: 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnim dokumentima (zamolba, životopis, preslika diplome, preslika domovnice, dokaz o radnom stažu – elektronski ispis iz evidencije HZMO, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci) dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici Škole ili Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Škole.

Svi prijavljeni kandidati na natječaj za nastavnika hrvatskog jezika i književnosti mogu po završetku natječajnog postupka i objavi rezultata natječaja preuzeti natječajnu dokumentaciju u roku od 15 dana od dana primitka ove obavijesti. Natječajna dokumentacija preuzima se u Tajništvu Škole svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

Napomena: Nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike dokumenata. 

KLASA:  602-03/20-02/224

URBROJ: 251-304-01-20-02

Zagreb, 21. srpnja 2020.

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb, Vinogradska cesta 29

tel.: 3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

raspisuje

NATJEČAJ

voditelj računovodstva Škole- 1 izvršitelj

na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Razina obrazovanja: srednja škola, viša škola, fakultet, magisterij, doktorat

Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine”, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19 i 64/20.) i Pravilniku o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi (“Narodne novine”, broj 2/11.)

Natječaj je raspisan na stranicama Zavoda za zapošljavanje dana 30.06.2020. godine.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim Zakonima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze i  dokumente, time da je informacija u svezi ostvarivanja prava na prednost pri zapošljavanju dostupna na mrežnoj stranici škole putem slijedećeg linka:

Informacija_u_svezi_ostvarivanja_prava_na_prednost_pri_zaposljavanju

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom  kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.  

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj: 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnim dokumentima (zamolba, životopis, preslika diplome, preslika domovnice, dokaz o radnom stažu – elektronski ispis iz evidencije HZMO, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci) dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici Škole ili Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Škole.

Napomena: Nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike dokumenata.

Zagreb, 30.06.2020.g.

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb, Vinogradska cesta 29

tel.: 3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

raspisuje

NATJEČAJ

za slijedeće radno mjesto

nastavnik hrvatskog jezika i književnosti u srednjoj školi – 1 izvršitelj

na određeno, nepuno radno vrijeme (17 sati tjedno)

Uvjet: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Natječaj je raspisan na stranicama Zavoda za zapošljavanje dana 05.02.2020. godine.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim Zakonima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze i  dokumente, time da je informacija u svezi ostvarivanja prava na prednost pri zapošljavanju dostupna na mrežnoj stranici škole putem slijedećeg linka:

Informacija_u_svezi_ostvarivanja_prava_na_prednost_pri_zaposljavanju

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom  kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.  

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj: 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnim dokumentima (zamolba, životopis, preslika diplome, preslika domovnice, dokaz o radnom stažu – elektronski ispis iz evidencije HZMO, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci) dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici Škole ili Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Škole.

Svi prijavljeni kandidati na natječaj za nastavnika hrvatskog jezika i književnosti mogu po završetku natječajnog postupka i objavi rezultata natječaja preuzeti natječajnu dokumentaciju u roku od 15 dana od dana primitka ove obavijesti. Natječajna dokumentacija preuzima se u Tajništvu Škole svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

Napomena: Nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike dokumenata.

KLASA:  602-03/20-02/39

URBROJ: 251-304-01-20-01

Zagreb, 5. veljače 2020.

Otvaranje ponuda za organizaciju izvannastavničke nastave za 4. razrede bit će u srijedu 4.12. u 11.00h.

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb, Vinogradska cesta 29

tel.: 3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

raspisuje

NATJEČAJ

za slijedeće radno mjesto

nastavnik povijesti u srednjoj školi – 1 izvršitelj

na određeno, nepuno radno vrijeme (32 sata tjedno)

Uvjet: VSS, nastavnik povijesti

Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Natječaj je raspisan na stranicama Zavoda za zapošljavanje dana 11. 12.2019. godine.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim Zakonima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze i  dokumente, time da je informacija u svezi ostvarivanja prava na prednost pri zapošljavanju dostupna na mrežnoj stranici škole putem slijedećeg linka:

Informacija_u_svezi_ostvarivanja_prava_na_prednost_pri_zaposljavanju

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom  kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.  

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj: 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnim dokumentima (zamolba, životopis, preslika diplome, preslika domovnice, dokaz o radnom stažu – elektronski ispis iz evidencije HZMO, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci) dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici Škole ili Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Škole.

Kandidati mogu podići natječajnu dokumentaciju u roku od 15 dana od datuma izbora kandidata u tajništvu Škole svaki radni dan od 8,00 – 14,00 sati.

Napomena: Nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike dokumenata.

Zagreb, 11.12.2019.g.

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb, Vinogradska cesta 29

tel.: 3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

raspisuje

NATJEČAJ

djelatnik u računovodstvu Škole- 1 izvršitelj

na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Vrsta zaposlenja: stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Razina obrazovanja: viša škola, fakultet, magisterij, doktorat

Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine”, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilniku o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi (“Narodne novine”, broj 2/11.)

Natječaj je raspisan na stranicama Zavoda za zapošljavanje dana 15.11.2019. godine.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim Zakonima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze i  dokumente, time da je informacija u svezi ostvarivanja prava na prednost pri zapošljavanju dostupna na mrežnoj stranici škole putem slijedećeg linka:

Informacija_u_svezi_ostvarivanja_prava_na_prednost_pri_zaposljavanju

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom  kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.  

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj: 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnim dokumentima (zamolba, životopis, preslika diplome, preslika domovnice, dokaz o radnom stažu – elektronski ispis iz evidencije HZMO, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci) dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici Škole ili Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Škole.

Napomena: Nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike dokumenata.

Zagreb, 15.11.2019.g.

Informacija_u_svezi_ostvarivanja_prava_na_prednost_pri_zaposljavanju(pdf)

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb, Vinogradska cesta 29

tel.: 3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

raspisuje

NATJEČAJ

za slijedeće radno mjesto

nastavnik engleskog jezika u srednjoj školi – 1 izvršitelj

na određeno, puno radno vrijeme (18 sati tjedno)

Uvjet: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Natječaj je raspisan na stranicama Zavoda za zapošljavanje dana 16.10.2019. godine.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim Zakonima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze i  dokumente, time da je informacija u svezi ostvarivanja prava na prednost pri zapošljavanju dostupna na mrežnoj stranici škole putem slijedećeg linka:

Informacija_u_svezi_ostvarivanja_prava_na_prednost_pri_zaposljavanju

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom  kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.  

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj: 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnim dokumentima (zamolba, životopis, preslika diplome, preslika domovnice, dokaz o radnom stažu – elektronski ispis iz evidencije HZMO, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci) dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici Škole ili Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Škole.

Napomena: Nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike dokumenata.

Zagreb, 15.10.2019.g.                                                                 

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb, Vinogradska cesta 29

tel.: 3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

raspisuje

NATJEČAJ

djelatnik u računovodstvu Škole- 1 izvršitelj

na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Vrsta zaposlenja: stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Razina obrazovanja: viša škola, fakultet, magisterij, doktorat

Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine”, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilniku o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi (“Narodne novine”, broj 2/11.)

Natječaj je raspisan na stranicama Zavoda za zapošljavanje dana 09.10.2019. godine.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim Zakonima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze i  dokumente, time da je informacija u svezi ostvarivanja prava na prednost pri zapošljavanju dostupna na mrežnoj stranici škole putem slijedećeg linka:

Informacija_u_svezi_ostvarivanja_prava_na_prednost_pri_zaposljavanju

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom  kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.  

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj: 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnim dokumentima (zamolba, životopis, preslika diplome, preslika domovnice, dokaz o radnom stažu – elektronski ispis iz evidencije HZMO, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci) dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici Škole ili Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Škole.

Napomena: Nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike dokumenata.

Zagreb, 09.10.2019.g.

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb, Vinogradska cesta 29

tel.: 3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

raspisuje

NATJEČAJ

za slijedeće radno mjesto

nastavnik hrvatskog znakovnog jezika u srednjoj školi – 1 izvršitelj

na određeno, nepuno radno vrijeme (18 sati tjedno)

Uvjet: VSS nastavnik psiholog, pedagog, logoped, defektolog, edukator rehabilitator

Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Natječaj je raspisan na stranicama Zavoda za zapošljavanje dana 21.06.2019. godine.

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanju u Školi za medicinske sestre Vinogradska u  Zagrebu Povjerenstvo za vrednovanje kandidata će s kandidatima obaviti testiranje – pisanu provjeru i razgovor.

Termin testiranja i izvori za pripremanje bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole:  http://www.skolamedvinogradska.hr/ najkasnije 5 (pet) dana prije testiranja.

Po završetku natječajnog postupka, o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem na e-mail adresu navedenu u prijavi.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim Zakonima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze i  dokumente, time da je informacija u svezi ostvarivanja prava na prednost pri zapošljavanju dostupna na mrežnoj stranici škole putem slijedećeg linka:

Informacija_u_svezi_ostvarivanja_prava_na_prednost_pri_zaposljavanju

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom  kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.  

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj: 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnim dokumentima (zamolba, životopis, preslika diplome, preslika domovnice, dokaz o radnom stažu – elektronski ispis iz evidencije HZMO, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci) dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici Škole ili Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Škole.

Napomena: Nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike dokumenata.

Zagreb, 21.06.2019.g.

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb, Vinogradska cesta 29

tel.: 3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

raspisuje

NATJEČAJ

za slijedeće radno mjesto

nastavnik zdravstvene njege– 1 izvršitelj

na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Uvjet: mag. sestrinstva, dipl. medicinska sestra, prvostupnica sestrinstva

Razina obrazovanja: viša škola, fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Obvezan je probni rad u skladu sa Zakonom o radu, osim za pripravnika.

Natječaj je raspisan na stranicama Zavoda za zapošljavanje dana 21.06.2019. godine.

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanju u Školi za medicinske sestre Vinogradska u  Zagrebu Povjerenstvo za vrednovanje kandidata će s kandidatima obaviti testiranje – pisanu provjeru i razgovor.

Termin testiranja i izvori za pripremanje bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole: http://www.skolamedvinogradska.hr/najkasnije 5 (pet) dana prije testiranja.

Po završetku natječajnog postupka, o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem na e-mail adresu navedenu u prijavi.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim Zakonima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze i  dokumente.

Kandidati koji se sukladno člancima 101. i 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja i žele koristiti to pravo, dužni su sukladno s člankom 103. stavkom 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj: 121/17.) uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom  kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.  

Kandidati koji po bilo kojem osnovu mogu ostvariti pravo prednost kod zapošljavanja moraju se u prijavi-molbi pozvati na to pravo i priložiti presliku originala javne isprave na temelju kojih dokazuje pravo prednosti

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj: 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnim dokumentima (zamolba, životopis, diploma, elektronski ispis radnog staža, domovnica, uvjerenje o nekažnjavanju) dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Škole ili Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Škole.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Škola za medicinske sestre Vinogradska, Vinogradska 29 10000 Zagreb.

Napomena: Nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike dokumenata.

Zagreb, 21.06.2019.g.               

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb, Vinogradska cesta 29

tel.: 3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

raspisuje

NATJEČAJ

za slijedeće radno mjesto

nastavnik zdravstvene njege– 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjet: mag. sestrinstva, dipl. medicinska sestra, prvostupnica sestrinstva

Razina obrazovanja: Viša škola, fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Obvezan je probni rada u skladu sa Zakonom o radu, osim za pripravnika.

Natječaj je raspisan na stranicama Zavoda za zapošljavanje dana 8.4.2019. godine.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim Zakonima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze i  dokumente.

Kandidati koji se sukladno člancima 101. i 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja i žele koristiti to pravo, dužni su sukladno s člankom 103. stavkom 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj: 121/17.) uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom  kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.  

Kandidati koji po bilo kojem osnovu mogu ostvariti pravo prednost kod zapošljavanja moraju se u prijavi-molbi pozvati na to pravo i priložiti presliku originala javne isprave na temelju kojih dokazuje pravo prednosti

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj: 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnim dokumentima (zamolba, životopis, diploma, elektronski ispis radnog staža, domovnica, uvjerenje o nekažnjavanju) dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Škole ili Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Škole.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Škola za medicinske sestre Vinogradska, Vinogradska 29 10000 Zagreb.

Napomena: Nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike dokumenata.

Zagreb, 8.4.2019.g.                                                                 

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb, Vinogradska cesta 29

tel.: 3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

temeljem odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,16/12.,86/12., 126/12.,94/13.,152/14.,7/17. 68/18.) raspisuje

NATJEČAJ

za slijedeće radno mjesto

spremača/spremačicu– 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme

Razina obrazovanja: završena osnovna škola

Obvezan je probni rad u skladu sa Zakonom o radu, osim za pripravnika.

Natječaj je raspisan na stranicama Zavoda za zapošljavanje dana 6.04.2018. godine.

Kandidati koji se sukladno člancima 101. i 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja i žele koristiti to pravo, dužni su sukladno s člankom 103. stavkom 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj: 121/17.) uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom  kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.  

Kandidati koji po bilo kojem osnovu mogu ostvariti pravo prednost kod zapošljavanja moraju se u prijavi-molbi pozvati na to pravo i priložiti presliku originala javne isprave na temelju kojih dokazuje pravo prednosti.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj: 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima.

Prijave na natječaj s dokazima (zamolba, životopis, diploma, elektronski ispis radnog staža, domovnica, uvjerenje o nekažnjavanju) o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Škola za medicinske sestre Vinogradska, Vinogradska 29 10000 Zagreb.

Napomena: Nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike dokumenata.

Zagreb, 8.4.2019.g.                                                                 

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb, Vinogradska cesta 29

tel.: 3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

raspisuje

NATJEČAJ

za slijedeće radno mjesto

nastavnik povijesti u srednjoj školi – 1 izvršitelj

na određeno, nepuno radno vrijeme (32 sata tjedno)

Uvjet: VSS, nastavnik povijesti

Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Natječaj je raspisan na stranicama Zavoda za zapošljavanje dana 6. 3.2019. godine.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim Zakonima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze i  dokumente, time da je informacija u svezi ostvarivanja prava na prednost pri zapošljavanju dostupna na mrežnoj stranici škole putem slijedećeg linka:

Informacija_u_svezi_ostvarivanja_prava_na_prednost_pri_zaposljavanju

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom  kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.  

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj: 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnim dokumentima (zamolba, životopis, preslika diplome, preslika domovnice, dokaz o radnom stažu – elektronski ispis iz evidencije HZMO, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci) dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici Škole ili Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Škole.

Napomena: Nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike dokumenata.

Zagreb, 6.3.2019.g.

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb, Vinogradska cesta 29

tel.: 3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

raspisuje

NATJEČAJ

za slijedeće radno mjesto

nastavnik psihologijeu srednjoj školi – 1 izvršitelj

na određeno, nepuno radno vrijeme (13 sata tjedno)

Uvjet: VSS, nastavnik psihologije

Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Natječaj je raspisan na stranicama Zavoda za zapošljavanje dana 6. 3.2019. godine.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim Zakonima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze i  dokumente, time da je informacija u svezi ostvarivanja prava na prednost pri zapošljavanju dostupna na mrežnoj stranici škole putem slijedećeg linka:

Informacija_u_svezi_ostvarivanja_prava_na_prednost_pri_zaposljavanju

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom  kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.  

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj: 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnim dokumentima (zamolba, životopis, preslika diplome, preslika domovnice, dokaz o radnom stažu – elektronski ispis iz evidencije HZMO, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci) dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici Škole ili Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Škole.

Napomena: Nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike dokumenata.

 Zagreb, 6.3.2019.g.

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

ZAGREB, Vinogradska cesta 29

KLASA:  602-03/18-01/480

URBROJ: 251-304-01-18-02

Zagreb,  18. prosinca 2018.

Na temelju odredbe članka 114. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) i članka 88. Statuta Škole za medicinske sestre Vinogradska, nakon provedenog natječajnog postupka, a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Škole za medicinske sestre Vinogradska, ravnateljica je donijela

ODLUKU

o izboru kandidata za radno mjesto

nastavnika zdravstvene njege

I.

Nakon provedenog javnog natječaja za radno mjesto nastavnika zdravstvene njege na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenog u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 233 od 04. 12. 2018. godine i na internetskoj stranici Škole i uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj 18. 12. 2018. godine, ravnateljica Škole izabrala je kandidatkinju Anu Tomić, dipl. med. tehn.

II.

S izabranom kandidatkinjom ravnateljica Škole sklopit će Ugovor o radu na neodređeno, puno radno vrijeme. Datum početka rada utvrdit će se u dogovoru s izabranom kandidatkinjom.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Ravnateljica Škole

 1. sc. Višnja Pranjić

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

ZAGREB, Vinogradska cesta 29

KLASA:  602-03/18-01/494

URBROJ: 251-304-01-18-02

Zagreb,  18. prosinca 2018.

Na temelju odredbe članka 114. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) i članka 88. Statuta Škole za medicinske sestre Vinogradska, nakon provedenog natječajnog postupka, a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Škole za medicinske sestre Vinogradska, ravnateljica je donijela

ODLUKU

o izboru kandidata za radno mjesto nastavnika

bakteriologije, virologije i parazitologije, radiologije i patologije

I.

Nakon provedenog javnog natječaja za radno mjesto nastavnika bakteriologije, virologije i parazitologije, radiologije i patologije na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenog u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 233 od 04. 12. 2018. godine i na internetskoj stranici Škole i uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj 18. 12. 2018. godine, ravnateljica Škole izabrala je kandidatkinju Daliu Martinis Lamešić, dr. med.

II.

S izabranom kandidatkinjom ravnateljica Škole sklopit će Ugovor o radu na neodređeno, puno radno vrijeme. Datum početka rada utvrdit će se u dogovoru s izabranom kandidatkinjom.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Ravnateljica Škole

 1. sc. Višnja Pranjić

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

ZAGREB, Vinogradska cesta 29

KLASA:  602-03/18-01/483

URBROJ: 251-304-01-18-02

Zagreb,  18. prosinca 2018.

Na temelju odredbe članka 114. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) i članka 88. Statuta Škole za medicinske sestre Vinogradska, nakon provedenog natječajnog postupka, a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Škole za medicinske sestre Vinogradska, ravnateljica je donijela

ODLUKU

o izboru kandidata za radno mjesto spremačice Škole

I.

Nakon provedenog javnog natječaja za radno mjesto spremačice Škole na određeno puno radno vrijeme do 60 dana, objavljenog u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 235 od 06. 12. 2018. godine i na internetskoj stranici Škole i uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj 18. 12. 2018. godine, ravnateljica Škole je izabrala kandidatkinju Snježanu Sečen.

II.

S izabranom kandidatkinjom ravnateljica Škole sklopit će Ugovor o radu na određeno, puno radno vrijeme do 60 dana. Datum početka rada utvrdit će se u dogovoru s izabranom kandidatkinjom.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Ravnateljica Škole

 1. sc. Višnja Pranjić

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb, Vinogradska cesta 29

tel.: 3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

temeljem odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,16/12.,86/12., 126/12.,94/13.,152/14.,7/17. 68/18.) raspisuje

NATJEČAJ

za slijedeće radno mjesto

spremača/spremačicu– 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme

Razina obrazovanja: završena osnovna škola

Obvezan je probni rad u skladu sa Zakonom o radu, osim za pripravnika.

Natječaj je raspisan na stranicama Zavoda za zapošljavanje dana 6.12.2018. godine.

Kandidati koji se sukladno člancima 101. i 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja i žele koristiti to pravo, dužni su sukladno s člankom 103. stavkom 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj: 121/17.) uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Kandidati koji po bilo kojem osnovu mogu ostvariti pravo prednost kod zapošljavanja moraju se u prijavi-molbi pozvati na to pravo i priložiti presliku originala javne isprave na temelju kojih dokazuje pravo prednosti.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj: 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima.

Prijave na natječaj s dokazima (zamolba, životopis, diploma, elektronski ispis radnog staža, domovnica, uvjerenje o nekažnjavanju) o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Škola za medicinske sestre Vinogradska, Vinogradska 29 10000 Zagreb.

Napomena: Nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike dokumenata.

Zagreb, 5.12.2018.g.

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb, Vinogradska cesta 29

tel.: 3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

raspisuje

NATJEČAJ

za slijedeće radno mjesto

nastavnik bakteriologije, virologije i parazitologije, radiologije i patologije

1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjet: doktor medicine

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Obvezan je probni rada u skladu sa Zakonom o radu, osim za pripravnika.

Natječaj je raspisan na stranicama Zavoda za zapošljavanje dana 4.12.2018. godine.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim Zakonima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze i  dokumente.

Kandidati koji se sukladno člancima 101. i 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja i žele koristiti to pravo, dužni su sukladno s člankom 103. stavkom 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj: 121/17.) uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom oljom  kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.  

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj: 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnim dokumentima (zamolba, životopis, diploma, elektronski ispis radnog staža, domovnica, uvjerenje o nekažnjavanju) dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Škole ili Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Škole.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Škola za medicinske sestre Vinogradska, Vinogradska 29 10000 Zagreb.

Napomena: Nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike dokumenata.

Zagreb, 4.12.2018.g.

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb, Vinogradska cesta 29

tel.: 3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

raspisuje

NATJEČAJ

za slijedeće radno mjesto

nastavnik zdravstvene njege– 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjet: mag. sestrinstva, dipl. medicinska sestra, prvostupnica sestrinstva

Razina obrazovanja: Viša škola, fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Obvezan je probni rada u skladu sa Zakonom o radu, osim za pripravnika.

Natječaj je raspisan na stranicama Zavoda za zapošljavanje dana 4.12.2018. godine.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim Zakonima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze i  dokumente.

Kandidati koji se sukladno člancima 101. i 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja i žele koristiti to pravo, dužni su sukladno s člankom 103. stavkom 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj: 121/17.) uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom oljom  kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. 

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj: 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnim dokumentima (zamolba, životopis, diploma, elektronski ispis radnog staža, domovnica, uvjerenje o nekažnjavanju) dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Škole ili Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Škole.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Škola za medicinske sestre Vinogradska, Vinogradska 29 10000 Zagreb.

Napomena: Nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike dokumenata.

Zagreb, 4.12.2018.g.

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb, Vinogradska cesta 29

tel.: 3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

tajnika Škole-1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjet: sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Obvezan je probni rada u skladu sa Zakonom o radu, osim za pripravnika.

Prijavu s potrebnim dokumentima- (životopis, diploma , domovnica, elektronski ispis radnog staža, potvrda o nekažnjavanju) dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Škole ili Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Škole.

Kandidati koji po bilo kojem osnovu mogu ostvariti pravo prednost kod zapošljavanja moraju se u prijavi-molbi pozvati na to pravo i priložiti presliku originala javne isprave na temelju kojih dokazuje pravo prednosti.

Natječaj je otvoren do 17. 10. 2018.

Nakon provedenog natječajnog postupka svi kandidati bit će obaviješteni o rezultatu natječaja.

ŠKOLA ZA MEDICINSKE  SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb,  Vinogradska cesta 29

tel.:  3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. nastavnika engleskog  jezika-1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme, zamjena za odsutnog radnika

Uvjet: profesor  engleskog jezika, magistar edukacije engleskog jezika

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Obvezan je probni rada u skladu sa Zakonom o radu, osim za pripravnika.

Prijave s potrebnim dokumentima- (životopis, diploma , elektronski  ispis radnog staža, domovnica, potvrda o nekažnjavanju)  dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Škole ili  Biltenu  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Škole.

Natječaj  je  otvoren do  06. 09. 2018.

Nakon provedenog natječajnog postupka svi kandidati će se pismeno obavijestiti  o izboru  ili neizboru , uz povrat preslike dostavljenih dokumenata.

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb, Vinogradska cesta 29

tel.: 3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta

1.nastavnika medicinske grupe predmeta- 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjet: doktor medicine

 1. nastavnika radiologije-1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme -4 sata nastave tjedno, do 31.08.2019.

Uvjet: doktor medicine

 1. nastavnika patologije-1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme 8 sati nastave tjedno, do 31.08.2019.

Uvjet: doktor medicine

 1. nastavnika bakteriologije, virologije i parazitologije – 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme, 8 sati nastave tjedno, do 31.08.2019.

Uvjet: doktor medicine

 1. nastavnika – socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi -1 izvršitelj na određeno, nepuno rano vrijeme-8 sati nastave tjedno, do 31.08.2019.

Uvjet: doktor medicine

 1. nastavnika hrvatskog znakovnog jezika za izvođenje vježbi-1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme, 18 sati vježbi tjedno, do 31.08.2019.

Uvjet: profesor logopedije ili edukacijske rehabilitacije ili psihologije ili pedagogije

 1. nastavnika zdravstvene njege- 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjet: diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva ili prvostupnica sestrinstva

 1. nastavnika osnova fizikalne i radne terapije -1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme-1 sat nastave i 6 sati vježbi tjedno, do 31.08.2019.

Uvjet: prvostupnica fizioterapije

 1. nastavnika zdravstvene njege u kući – 2 izvršitelja na određeno, nepuno radno vrijeme, 3 sata vježbi tjedno, do 31.08.2019.

Uvjet: diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva ili prvostupnica sestrinstva

 1. nastavnika bakteriologije, virologije i parazitologije/kliničke vježbe/ – 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme, 12 sati vježbi tjedno, do 31.08.2019.

Uvjet: diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva ili prvostupnica sestrinstva

 1. nastavnika za kliničke vježbe –instrumentiranje –2 izvršitelja na određeno, nepuno radno vrijeme, 6 sati vježbi tjedno, do 31.08.2019.

Uvjet: diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva ili prvostupnica sestrinstva

 1. nastavnika za kliničke vježbe –intenzivna zdravstvena njega –1 izvršitelja na određeno, nepuno radno vrijeme, 6 sati vježbi tjedno, do 31.08.2019.

Uvjet: diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva ili prvostupnica sestrinstva

 1. nastavnika za kliničke vježbe –vještine medicinske sestre u gipsaonici –1 izvršitelja na određeno, nepuno radno vrijeme, 2 sata vježbi tjedno, do 31.08.2019.

Uvjet: diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva ili prvostupnica sestrinstva

14.nastavnika za kliničke vježbe u jedinici za dijalizu – 1 izvršitelj na određeno,nepuno radno vrijeme, 2 sata vježbi tjedno, do 31.08.2019.

 Uvjet:diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva ili prostupnica sestrinstva

 1. nastavnika za vježbe-zaštita mentalnog zdravlja– 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme,7 sati vježbi tjedno, do 31.08.2019.

Uvjet: diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva ili prvostupnica sestrinstva

 1. nastavnika za kliničke vježbe-zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta- 2 izvršitelja na određeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata vježbi tjedno, do 31.08.2019.

Uvjet: diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva ili prvostupnica sestrinstva

 1. nastavnika za kliničke vježbe-zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika – 2 izvršitelja na određeno, nepuno radno vrijeme, 3 sata vježbi tjedno, do 31.08.2019.

 Uvjet: diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva ili prvostupnica sestrinstva

 1. nastavnika za kliničke vježbe-zaštita mentalnog zdravlja- 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme, 1 sat vježbi tjedno, do 31.08.2019.

Uvjet:diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva ili prvostupnica sestrinstva

19.nastavnika zdravstvene njege starijih osoba – 2 izvršitelja na određeno, nepuno radno vrijeme, 3 sata vježbi tjedno, do 31.08.2019.

 Uvjet:diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva ili prvostupnica sestrinstva

 1. nastavnika – zdravstvena njega majke -1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme, 4 sati vježbi tjedno, do 31.08.2019.

Uvjet: diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva ili prvostupnica sestrinstva

 1. nastavnika –medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti- 1 izvršitelja na određeno, nepuno radno vrijeme , 6 sati vježbe tjedno, do 31.08.2019.

Uvjet: diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva ili prvostupnica sestrinstva

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Obvezan je probni rada u skladu sa Zakonom o radu, osim za pripravnika.

Prijave s potrebnim dokumentima (životopis, diploma, elektronski ispis radnog staža, domovnica, uvjerenje o nekažnjavanju) dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Škole ili Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Škole.

Natječaj je otvoren do 27.08. 2018.

ŠKOLA ZA MEDICINSKE  SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb,  Vinogradska cesta 29

tel.:  3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. nastavnika hrvatskog znakovnog jezika(vježbe)-1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme, 20  sati tjedno, do 15.06.2018.

Uvjet: profesor logopedije ili edukacijske rehabilitacije ili psihologije ili pedagogije.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Obvezan je probni rada u skladu sa Zakonom o radu, osim za pripravnika.

Prijave s potrebnim dokumentima-preslike (životopis, diploma, elektronski  ispis radnog staža, domovnica)  dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Škole ili Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Škole.

Natječaj je otvoren do 02. 03. 2018.

Nakon provedenog natječajnog postupka svi kandidati će se pismeno obavijestiti o izboru ili neizboru , uz povrat preslike dostavljenih dokumenata.

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb, Vinogradska cesta 29

tel.: 3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. nastavnika povijesti- 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme (16 sati nastave tjedno), do povratka na rad odsutnog radnika. Uvjet: profesor povijesti, magistar edukacije povijesti, dipl. povjesničar

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Obvezan je probni rada u skladu sa Zakonom o radu, osim za pripravnika.

Prijave s potrebnim dokumentima (životopis, diploma, elektronski ispis radnog staža, domovnica) dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Škole ili Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Škole.

Natječaj je otvoren do 07. 11. 2017.

ŠKOLA ZA MEDICINSKE  SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb,  Vinogradska cesta 29

tel.:  3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. nastavnika biologije – 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme, do povratka  na rad odsutnog radnika

Uvjet: profesor biologije, dipl.ing. biologije, magistar edukacije biologije

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Obvezan je probni rada u skladu sa Zakonom o radu, osim za pripravnika.

Prijave s potrebnim dokumentima (životopis, diploma, elektronski  ispis radnog staža, domovnica) dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Škole ili Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Škole.

Natječaj je otvoren do 25. 10. 2017.

ŠKOLA ZA MEDICINSKE  SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb,  Vinogradska cesta 29

tel.:  3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta

 1. nastavnika njemačkog jezika- 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme -6 sati nastave tjedno, do 31.08.2018.

Uvjet: profesor njemačkog jezika

 1. nastavnika  radiologije-1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme -4 sata nastave tjedno, do  30.06.2018.

Uvjet: doktor medicine

 1. nastavnika patologije-1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme -4 sata nastave tjedno, do   30.06.2018.

Uvjet: doktor medicine 

 1.  nastavnika  bakteriologije, virologije i parazitologije  – 1 izvršitelj  na određeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata nastave   tjedno, do 30.06.2018.

Uvjet: doktor medicine

 1. nastavnika – socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi -1 izvršitelj  na određeno, nepuno rano vrijeme-4 sata tjedno, do 31.06.2018.

Uvjet: doktor medicine

 1. nastavnika hrvatskog znakovnog jezika-1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme, 7 sati nastave tjedno, do 31.08.2018.

Uvjet: profesor   logopedije ili edukacijske rehabilitacije ili psihologije ili  pedagogije

 1. nastavnika  osnova fizikalne i radne terapije -1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme-7  sati nastave i vježbi  tjedno, do 31.08.2018.

Uvjet:  prvostupnica  fizioterapije

 1. nastavnika zdravstvene njege  u kući – 2 izvršitelja  na određeno, nepuno radno vrijeme, 9 sati vježbi  tjedno, do 30.06.2018.

Uvjet:  prvostupnica sestrinstva ili diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva

 1. nastavnika  bakteriologije, virologije i parazitologije/kliničke vježbe/  – 1 izvršitelj  na određeno, nepuno radno vrijeme, 6 sati vježbi  tjedno, do 30.06.2018.

Uvjet:  prvostupnica  sestrinstva ili diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva

 1. nastavnika za kliničke vježbe –instrumentiranje  –2  izvršitelja na određeno,nepuno radno vrijeme, 5 sati vježbi  tjedno, do 30.06.2018.

Uvjet:  prvostupnica sestrinstva ili diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva

 1. nastavnika za kliničke vježbe –intenzivna zdravstvena njega   –2  izvršitelja  na određeno, nepuno radno vrijeme,  4 sata vježbi  tjedno, do 30.06.2018.

Uvjet: prvostupnica  sestrinstva ili diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva

 1. nastavnika za kliničke vježbe –vještine medicinske sestre u gipsaonici  –2  izvršitelja na određeno, nepuno radno vrijeme, 6 sati  vježbi  tjedno, do 30.06.2018.

Uvjet: prvostupnica sestrinstva ili diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva

13.nastavnika za kliničke vježbe u  jedinici za dijalizu  – 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme,  5 sati vježbi  tjedno, do 30.06.2018.

Uvjet: prvostupnica sestrinstva ili diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva

 1. nastavnika za kliničke vježbe –kronične rane – 1  izvršitelj  na određeno, nepuno radno vrijeme, 5 sati vježbi  tjedno, do 30.06.2018.

Uvjet: prvostupnica sestrinstva ili diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva

 1. nastavnika za kliničke vježbe-zdravstvena njega zdravog djeteta  i adolescenta- 2  izvršitelja  na određeno, nepuno   radno  vrijeme,  6 sati vježbi  tjedno, do 30.06.2018.

Uvjet: prvostupnica sestrinstva ili diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva

 1. nastavnika za kliničke vježbe-zdravstvena njega  kirurškog bolesnika, specijalna  –2  izvršitelja  na određeno,  nepuno radno vrijeme,  7 sati vježbi  tjedno, do 30.06.2018.

Uvjet: prvostupnica sestrinstva ili diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva

 1. nastavnika za  kliničke vježbe-zdravstvena njega  psihijatrijskih bolesnika  – 2 izvršitelja  na određeno,  nepuno radno vrijeme, 9  sati vježbi  tjedno, do 30.06.2018.

Uvjet: prvostupnica sestrinstva ili diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva  

 1. nastavnik za  kliničke vježbe- etika u sestrinstvu  – 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme, 6 sati vježbi  tjedno, do 30.06.2018.

Uvjet: prvostupnica sestrinstva ili diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva

 1. nastavnika za  kliničke vježbe-zaštita mentalnog zdravlja- 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme, 2 sata vježbi  tjedno, do 30.06.2018.

Uvjet: prvostupnica sestrinstva ili diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva

20.nastavnika  zdravstvene njege  starijih osoba – 2 izvršitelja na određeno, nepuno radno vrijeme, 8 sati vježbi tjedno, do 30.06.2018.

Uvjet: prvostupnica sestrinstva ili diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva

 1. nastavnika – zdravstvena njega majke -1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme, 10 sati  vježbi  tjedno, do 30.06.2018.

Uvjet: prvostupnica sestrinstva ili diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva

 1. nastavnika –medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti- 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme , 6 sati vježbe  tjedno, do 30.06.2018.
 2. nastavnika – hrvatskog jezika – 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme, 12 sati nastave tjedn, do povratka radnika s bolovanja.

Uvjet: profesor hrvatskog jezika i književnosti, magistar edukacije hrvatskog jezika i književnosti.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Obvezan je probni rada u skladu sa Zakonom o radu, osim za pripravnika.

Prijave s potrebnim dokumentima (životopis, diploma, elektronski  ispis radnog staža, domovnica)  dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Škole ili  Biltenu  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Škole.

Natječaj je otvoren do 31. 08. 2017.

2024

Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto spremačice

Odluka o neizboru kandidata za radno mjesto spremačice

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto za nastavnika hrvatskog jezika

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto stručnog suradnika – psihologa

Odluka o neizboru kandidata za radno mjesto spremačice

Obavijest kandidatima o terminima razgovora za radno mjesto stručnog suradnika – psihologa – na određeno vrijeme

Odluka o neizboru kandidata za radno mjesto za nastavnika hrvatskog znakovnog jezika


2023.

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto za nastavnika zdravstvene njege

Obavijest o terminu razgovora s kandidatima za nastavnika zdravstvene njege i strukovnih predmeta

Obavijest o terminu razgovora s kandidatima za nastavnika zdravstvene njege i strukovnih predmeta

Odluka o izboru kandidata na radno mjesto stručnog suradnika – pedagoga

Odluka o poništenju natječaja za nastavnika kemije

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto spremačice

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto stručnog suradnika – pedagoga

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto tajnika Škole


2022.

Odluka o izboru kandidata kandidatkinje za radno mjesto nastavnika psihologije

Odluka o izboru kandidata kandidatkinje za radno mjesto nastavnika nastavnice zdravstvene njege i strukovnih predmeta

Obavijest o terminu razgovora s kandidatima za nastavnika psihologije

Obavijest o terminu razgovora s kandidatima za nastavnika zdravstvene njege i strukovnih predmeta

Odluka o izboru kandidata kandidatkinje za radno mjesto nastavnika nastavnice hrvatskog znakovnog jezika

Obavijest kandidatima za razgovor – Hrvatski znakovni jezik


2021.

Odluka o izboru kandidata_kandidatkinje za radno mjesto nastavnika_nastavnice kemije

Odluka o izboru kandidata_kandidatkinje za radno mjesto nastavnika_nastavnice povijesti

Odluka o izboru kandidata_kandidatkinje za radno mjesto nastavnika_nastavnice zdravstvene njege

Odluka o izboru kandidata za nastavnika fizike

Odluka o izboru kandidata za spremačicu

Poziv na razgovor za posao – radno mjesto spremačica

Odluka o izboru kandidata – hrvatski jezik

Odluka o izboru kandidata – kemija

Obavijest kandidatima – natječaj za nastavnika kemije – 8.1.2021.

Obavijest kandidatima – natječaj za nastavnika hrvatskoj jezika i književnosti – 8.1.2021.

Starije

Obavijest o rezultatu izbora – nastavnik kemije

Obavijest o rezultatu izbora – nastavnik biologije

Odluka o neizboru kandidata – spremačica

Obavijest o obustavi natječaja za nastavnika kemije

Odluka o izboru kandidata – nastavnik biologije

Odluka o izboru kandidata – nastavnik povijesti

Odluka o izboru kandidata- djelatnik u računovodstvu- pripravnik

Obavijest kandidatima – djelatnik u računovodstvu

Obavijest o rezultatima izbora – nastavnik engleskog jezika

Obavijest o rezultatu izbora – nastavnik zdravstvene njege

Obavijest o rezultatu izbora – spremačica

Odluka o izboru kandidata – voditelj računovodstva

Joining Over 800,000 Students Enjoying Avada Education now

Become Part of Avada University to Further Your Career.

Go to Top