Accessibility Tools

Školski odbor

Školski odbor2024-05-19T21:14:04+00:00

PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ODBORA

Članovi:

1. Tatjana Antičević, mag.med.techn. – predsjednica

2. Petar Pavešić, profesor geografije i sociologije – član

3. Zvjezdana Belina, administrator učeničke referade – član

4. Nikola Juren, predstavnik Vijeća roditelja

5. Dubravko Kezić, vanjski član (predstavnik osnivača)

6. Ružica Valent, vanjski član (predstavnik osnivača)

7. Iva Jovović, vanjski član (predstavnik osnivača)

Školski odbor:

* donosi na prijedlog ravnatelja: Statut, Godišnji plan rada Škole, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Škole i druge opće akte Utvrđene Zakonom Statutom

* odlučuje uz suglasnost Osnivača: o stjecanju, opterećivanju ili otuđenju nekretnina, o stjecanju opterećivanju ili otuđenju pokretne imovine pojedinačne vrijednosti koja prelazi 200.000,00 kn, o raspodjeli dobiti u skladu s odlukama Osnivača za obavljanje i razvoj Škole, o promjeni djelatnosti, o davanju u zakup objekata i prostora Škole ili mijenjanju namjene objekata i prostora

* odlučuje: o žalbama učenika i roditelja, staratelja, o pojedinačnim pravima djelatnika u drugom stupnju, ako zakonom ili drugim propisima nije propisano da Školski odbor odlučuje u prvom stupnju, o pitanjima predviđenim općim aktima Škole, o ulaganjima i nabavci opreme, te nabavci osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine čija pojedinačna vrijednost iznosi više od 20.000,00 kn

* predlaže i podnosi Osnivaču: promjenu naziva i sjedišta Škole, statusne promjene, izvješća o radu

* razmatra: predstavke i prijedloge građana o pitanjima od interesa za rad Škole, rezultate odgojno-obrazovnog rada, izvješća ravnatelja o radu i poslovanju Škole i dr.

* predlaže ravnatelju: mjere u cilju ostvarivanja boljeg poslovanja Škole, osnovne smjernice za rad i poslovanje Škole, daje ravnatelju mišljenja i prijedloge o pitanjima od interesa za rad Škole,

* raspisuje natječaj za ravnatelja, za upis učenika, utvrđuje prijedlog upisa učenika za svaku školsku godinu, odobrava upis u I. razred redovnim učenicima u dobi od 18 godina starosti, imenuje povjerenstva i druga tijela.

Školski odbor razmatra i odlučuje o drugim pitanjima u skladu s aktom o osnivanju, zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Škole.

Joining Over 800,000 Students Enjoying Avada Education now

Become Part of Avada University to Further Your Career.

Go to Top